I Partille kommun samverkar flera verksamheter för att på bästa sätt få olika invandrade grupper in i utbildning eller arbete, men också för att lösa boendesituationen.

Olika grupper

Folk lämnar sina hem av olika anledningar och beroende på orsak, ålder och varifrån de kommer hamnar man i olika kategorier när man kommer i kontakt med myndigheterna i EU och Sverige. I Partille handlar det främst om nedanstående grupper.

Asylsökande

Utländska medborgare som ansöker om skydd i Sverige. Asylprocessen sköts av Migrationsverket och är deras ansvar fram tills att personen beviljas uppehållstillstånd. Migrationsverket kan tillfälligt placera asylsökande i Partille i så kallade akuta evakueringsboenden, vilket senast skedde under 2015.

Ensamkommande barn

Personer under 18 år som vid ankomsten till Sverige är utan sina föräldrar eller vårdnadshavare. Till skillnad från vuxna asylsökande så har kommunerna skyldighet att ta hand om ensamkommande inom 48 timmar efter att Migrationsverket har anvisat en kommun. Asylansökan behandlas fortfarande av Migrationsverket.

Nyanlända

Personer som har fått sin asylansökan beviljad av Migrationsverket och har fått uppehållstillstånd i Sverige kallas för nyanlända. Man räknas som nyanländ i två år och omfattas då av etableringsuppdraget som Arbetsförmedlingen har ansvar för. Migrationsverket anvisar nyanlända till de kommuner som har avtal om att ta emot nyanlända. Det är den här gruppen man brukar tala om när det handlar om flyktingmottagandet i kommunerna. Personer som har fått uppehållstillstånd i Sverige kan också komma till Partille frivilligt utan att Migrationsverket har anvisat en plats.

Inresta anhöriga

Personer som har fått uppehållstillstånd på grund av anknytning till en nyanländ och förenats med familj i Sverige, ofta kallas dessa för anhöriginvandrare.

EU-migranter

Är inte flyktingar i juridisk mening. De är här tillfälligt och kommer från ett annat EU-land. De har vistelserätt i tre månader (även kallat turistvisa) och ska klara av sin försörjning på egen hand. Ofta sker inte så och personerna blir då kvar längre tid i Sverige för att försöka få ihop pengar. Socialtjänsten har kontakt med EU-migranterna och erbjuder i vissa fall stöd. Är barn inblandade så sträcker sig kommunens ansvar längre än när det enbart handlar om vuxna EU-medborgare. I Partille erbjuds alla barn skola, även barnen till EU-migranter.

Kommunens arbete och ansvar

Kommunen arbetar brett med integration och flyktingmottagande. En del uppdrag är lagstadgade, vilket innebär att vi är skyldiga att tillhandahålla viss verksamhet. Genom socialtjänstens flyktingmottagning erbjuds hjälp utifrån de behov som finns, till exempel någonstans att bo. I mötet med socialtjänsten har nyanlända rätt att få en tolk om så önskas. Ensamkommande barn tas om hand direkt. I första hand arbetar vi med familjehemsplaceringar, men ävenHVB-hem (hem för vård eller boende).

Utbildning och arbete

Partille kommun ansvarar för att asylsökande och nyanlända barn får skolgång, men också för att vuxna får SFI-undervisning (Svenska för invandrare) och möjlighet att läsa in svensk grundskola och gymnasium via vuxenutbildningen. Det pågår också riktade utbildningsinsatser som svenska för utländska akademiker och läxhjälp. Med hjälp av olika IT-lösningar håller SFI-undervisningen på att utvecklas och görs mer flexibel för att underlätta språkinlärning. Genom kommunens arbetsmarknadsenhet, AME, tillsammans med arbetsförmedlingen anordnas kurser, praktikplatser och kompetensvalidering för att man på ett så smidigt sätt som möjligt ska kunna ta sig in på arbetsmarknaden. För ungdomar kan det handla om att få ett kommunalt sommarjobb. Mer information om arbete för nyanlända hittar du här.

Samverkan

Partille samverkar med andra kommuner och myndigheter i mottagandet av asylsökande och ensamkommande barn. Dels för att asylprocessen ska komma igång så snabbt som möjligt, men också för att kunna erbjuda boendeplatser i snabbare takt.

För dig som vill hjälpa till

Familjehem

I Partille arbetar vi efter att ensamkommande barn ska få en nystart i en ny familj. Därför söker vi ständigt familjehem både i och utanför Partille kommun som kan bli det ensamkommande barnets nya fosterhem. Fosterföräldrar är vanliga, trygga och stabila människor med ett stort hjärta och engagemang. Läs mer om vad det innebär att vara familjehem här. Där kan du också lämna en intresseanmälan om att bli familjehem så hör kommunen av sig.

God man åt ensamkommande

Ensamkommande barn har rätt till en god man. Uppdraget innebär att tillförsäkra barnet en trygg tillvaro under dess första tid i Sverige. En god man ersätter inte barnets föräldrar utan fungerar som en företrädare för barnet. Man ansvarar inte för den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet utan detta sköts av ett boende eller familjehem. Om barnet senare får uppehållstillstånd ska istället som regel en särskilt förordnad vårdnadshavare utses. Godmanskapet är alltså en tillfällig lösning i avvaktan på beslut om uppehållstillstånd. Läs mer om vad som gäller för godmanskap av ensamkommande.  Läs också mer om god man, överförmyndare och förvaltare här.

Skänka kläder och saker

De som kommer till Partille har inte något akut behov av kläder, hygienartiklar eller andra typer av förnödenheter. Men dessa saker gör nytta på andra håll. I Partille finns flera frivilliga organisationer som kyrkor och Röda korset, vilka hjälper flyktingar genom att bland annat samla in kläder. Under hösten 2015 hade kommunen under en period en gemensam insamling med Östhjälpen för att få ihop kläder till asylsökande som tillfälligt vistades i kommunen. Det kan ske igen och vi informerar då här på Partille.se och vår Facebooksida.

Volontäruppdrag

Vill du hjälpa nyanlända eller asylsökande genom att bidra med din tid eller engagemang så samordnar kommunen volontärsverksamhet. För flyktingar kan det handla om att du arbetar som värd på kommunens språkkafé eller som flyktingguide. Mer om vad ett volontärsuppdrag i Partille kommun innebär hittar du här.