LSS-insatser är avgiftsfria men det kan tillkomma avgifter för mat, resor och aktiviteter i samband med insatserna.

I anslutning till en insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommunen rätt att ta ut skäliga avgifter för bostad, mat, resor, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Dokumentet Riktlinjer för avgifter och ersättningar vid insatser enligt LSS beskriver närmare de lagar som reglerar detta och hur Partille kommun tar ut avgifterna.

Vem får betala avgift?

Kommunen får ta ut avgift från dig som har allmän ålderspension, hel sjukersättning, hel aktivitetsersättning eller annan inkomst, till exempel sjukpenning eller kapitalinkomst. Kommunen får också ta ut avgift av föräldrar till barn under 18 år när deras barn får vård i ett annat hem än det egna. Med det avses till exempel familjehem, bostad med särskild service för barn och ungdomar och korttidsvistelse.

Ungdom över 18 år

När den unge fyllt 18 år upphör föräldrarnas ersättningsskyldighet till kommunen. Föräldrarna har istället en direkt underhållsskyldighet enligt föräldrabalken gentemot den unge, för dennes omkostnader om han eller hon fortfarande går i skola, dock längst till barnet fyller 21 år.

Högst självkostnadspris

Avgifterna i samband med LSS-insats får inte vara högre än kommunens självkostnadspris. Kommunen ska också se till att den enskilde får behålla tillräckligt med pengar för sina personliga behov innan avgift tas ut. Med personliga behov avses till exempel mat, kläder, tandvård, fritid och semester.

Du kan betala med e-faktura

Du som har tillgång till internetbank kan ta emot och betala alla dina fakturor från Partille kommun med e-faktura. E-faktura är ett elektroniskt sätt att betala fakturor. Det är enkelt och smidigt för dig och snällt mot miljön. Här kan du läsa om hur du ansluter dig till e-faktura.

Avgifter från 1 april 2019

Korttidsvistelse i korttidshem, stödfamilj eller på läger

Avgift för mat per åldersgrupp

Åldersgrupp Frukost      Lunch        Mellanmål     Middag     Heldag
0-11 år 8 kr      12 kr    4 kr 16 kr 39 kr
12-15 år 12 kr 19 kr 6 kr 25 kr 62 kr
16 år och äldre      16 kr 23 kr   8 kr 31 kr 78 kr

Resor till och från korttidsvistelsen betalas av omsorgstagaren/vårdnadshavaren.

Ledsagarservice

Ledsagarservice är avgiftsfritt för den enskilde.

Omkostnader för ledsagaren betalas av kommunen för sådana kostnader som är nödvändiga för att insatsen ska kunna utföras. Det kan till exempel vara entréavgifter eller resor med kollektivtrafik.

Kontaktperson

Vid aktiviteter i samband med insatsen kontaktperson betalar den enskilde för sina egna omkostnader.

Arvode och omkostnadsersättning till kontaktperson betalas av kommunen. utifrån uppdragets art och omfattning.

Avlösarservice

Omkostnader för avlösare bekostas av den som tar emot insatsen.

Personlig assistans

Personlig assistans är kostnadsfritt för den enskilde. Den enskilde betalar alla sina egna kostnader som uppstår i samband med personlig assistans.

Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar 

För barn och ungdomar under 18 år som på heltid bor i familjehem eller bostad med särskild service beräknas avgiften utifrån föräldrarnas ersättningsskyldighet i socialtjänstförordningen. Kommunen gör individuella beräkningar och skälighetsbedömningar av var och en av föräldrarnas betalningsförmåga.

Det högsta beloppet som en enskild förälder kan betala i underhållsstöd är sedan 2019 högst 1 573 kronor i månaden till och med månaden när barnet fyller 11 år, därefter 1 723 kronor till och med månaden när barnet fyller 15 år och 2 073 kronor efter att barnet har fyllt 15 år.

Avgiften tas ut per månad med avräkning med 1/30 per dag för de dagar barnet vistats hemma. Avgiften räknas årligen om efter Konsumentverkets beräkningar.

Resor till och från bostad med särskild service för barn och ungdom betalas av vårdnadshavaren.

Bostad med särskild service för vuxna

Vuxna personer som har fyllt 18 år och bor i bostad med särskild service för vuxna har eget hyresavtal och betalar direkt till hyresvärden. Den enskilde betalar själv sina mat- och hushållskostnader samt övriga personliga omkostnader.

Daglig verksamhet

Kommunen tar ut en avgift för lunch med 45 kronor per dag i de fall brukare inte har med egen matlåda eller ordnar maten på annat sätt.

Resor

Vid samtliga LSS-insatser betalar den enskilde omsorgstagaren sina resor själv.

Restaurangbesök med mera

Den enskilde betalar själv sina kostnader vid restaurang- eller kafébesök och liknande. Vid till exempel lägervistelse regleras detta i avgiften till kommunen.

Entrébiljetter med mera

Den enskilde betalar själv sina kostnader för entrébiljetter och liknande som uppstår vid fritids- och kulturaktiviteter och daglig verksamhet.

Du kan överklaga ditt avgiftsbeslut

När vi har räknat ut din avgift får du alltid ett skriftligt avgiftsbeslut. Om du har frågor kontakta din avgiftshandläggare som du når via Partille kundcenter. Om du inte är nöjd med ditt avgiftsbeslut kan du överklaga det. Överklagan skickas till:


Partille kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
433 82 Partille