Anhörigstödet i Partille kommun vänder sig till dig som ger stöd, hjälp och omsorg till en närstående. Den du hjälper och stöttar kan ha en långvarig sjukdom eller någon funktionsnedsättning, vara äldre eller ha missbruksproblem eller psykisk ohälsa.

Din närstående kan vara en familjemedlem (till exempel barn, syskon, förälder), släkting, granne eller vän. Du behöver inte dela bostad med den du stödjer för att räknas som anhörig.


Som anhörig är du ovärderlig. Men för att orka kan du behöva stöd i din situation eller tid för dig själv och egna aktiviteter. Anhörigstödet i Partille finns för att stötta dig. Vi vänder oss till alla vuxna anhöriga i kommunen.

Begreppen anhörig och närstående

Med anhöriga menas personer som vårdar eller stödjer närstående. Närstående är den som tar emot omsorg, vård och stöd. Exempel på personer som omfattas av Socialstyrelsens bestämmelser om anhörigstöd är anhöriga till personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, långvarig psykisk eller fysisk sjukdom samt anhöriga till personer med missbruks- eller beroendeproblem. 

Stöd till dig som är anhörig

Anhörigstödet erbjuder en rad aktiviteter till dig som är anhörig. De flesta är avgiftsfria men ibland behöver du anmäla dig i förväg.

För frågor kontakta kommunens anhörigkonsulent som du når via Partille kommuns kundcenter.

Anhöriglarm

Ett anhöriglarm är ett enkelt trådlöst larm som man har i hemmet. Det kan till exempel användas för att larma när en person som inte klarar sig själv går ur sängen eller ut genom ytterdörren. Din anhörige får låna larmet så länge som behovet finns. Kommunens anhörigkonsulent beslutar om utlåning av anhöriglarm. 

Enskilda samtal

Som anhörig har du kanske många tankar och frågor kring din situation. Kanske behöver du någon som kan lyssna och eventuellt ge råd och stöd. Då finns möjlighet till enskilda samtal. Samtalen kan ske hemma hos dig, hos en anhörigkonsulent eller per telefon.

Samtalsgrupper

I en samtalsgrupp får du som anhörig möjlighet att möta andra i samma eller liknande situation, utbyta erfarenheter och stödja varandra. Innehållet i träffarna styrs av deltagarnas behov och önskemål. I gruppen får du som anhörig råd, stöd och information om vart man vänder sig i olika situationer. Se anhörigstödets program för aktuella aktiviteter och tider längre ner på den här sidan.

Rekreation

Anhörigstödet erbjuder dig som anhörig rekreation i form av bad i varmvattensbassäng. Se anhörigstödets program för aktuella tider i menyn längre ner på sidan.  

Temakvällar

Anhörigstödet bjuder regelbundet in till kostnadsfria temakvällar kring ämnen som kan beröra dig som anhörig. Se anhörigstödets program för aktuella aktiviteter och tider längre ner på den här sidan.

Demensteamet

I kommunens demensteam arbetar personer som har lång erfarenhet av demenssjukdomar och de problem som dessa kan medföra. Teamet ger råd och stöd bland annat genom enskilda samtal och hembesök, utbildning för anhöriga samt handledning åt personal. I första hand riktar sig demensteamet till personer med demens som bor i ordinärt boende. Du når demensteamet via kommunens kundcenter, telefon 031-792 10 00 eller e-post: kundcenter@partille.se

Anhörigbidrag

Du som ger stöd och omsorg till en närstående kan ansöka om anhörigbidrag. Stödet är 1000 kr per månad och skattefritt. För att kunna få anhörigbidrag måste både du och din närstående ha fyllt 65 år och uppfylla vissa kriterier. Anhörigbidrag beviljas för högst sex månader åt gången. Anhörigbidrag är en biståndsbedömd insats som beviljas av kommunens biståndshandläggare. Kontakta Partille kundcenter om du vill ansöka om anhörigbidrag.

Anhörigvårdarkort

Anhörigvårdarkort är ett kort för anhörigvårdare att ha i plånboken med uppgifter om att de vårdar någon i hemmet. Kortet ger information om vem som ska kontaktas om anhörigvårdaren själv råkar ut för sjukdom eller olyckshändelse. Kortet är en trygghet för anhörigvårdaren och den som denne vårdar. Kontakta anhörigkonsulen via Partille kundcenter om du vill veta hur du behöver ett anhörigvårdarkort.

Stöd till din närstående

För att avlasta dig som anhörig kan din närstående ansöka om nedanstående stödinsatser hos kommunens biståndshandläggare. Kontakta biståndshandläggare via Partille kundcenter om du vill ansöka om någon av insatserna nedan.

Avlösning i hemmet

Du som vårdar eller stödjer en närstående som är 65 år eller äldre kan få avlösning i hemmet för att utföra ärenden eller ägna tid åt egna aktiviteter.

Bostadsanpassning

Om ni på grund av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning hos din närstående måste göra förändringar i din bostad för att den ska fungera väl för er kan din närstående ansöka om bostadsanpassningsbidrag

Dagverksamhet för personer med demens

Dagverksamheten vänder sig till personer som har fått diagnos på demenssjukdom eller som har kognitiv svikt som tyder på demenssjukdom. 

Hemtjänst

Den som har svårt att klara de dagliga sysslorna i hemmet kan ansöka om hemtjänst. Vi anpassar hjälpen efter dina behov. Den kan variera från några timmar i månaden till flera gånger per dag. Partille kommun har kundval inom hemtjänst. Det innebär att du själv kan välja vem av ett antal godkända utförare som ska komma hem till dig.

Korttidsplats

För att avlasta dig som anhörig kan din närstående beviljas plats på korttidsboende. Din närstående kan få beslut om korttidsplats återkommande, så kallad växelvård, eller vid enstaka tillfällen. 

Trygghetslarm

Trygghetslarmet är en larmknapp som du bär runt handleden när du är hemma. Med ditt trygghetslarm kan du alltid kalla på hjälp om något skulle hända, till exempel om du skulle falla och skada dig.

Övrigt stöd till dig eller din närstående