Radon är en radioaktiv gas som skadar din hälsa och kan orsaka lungcancer. Den varken luktar, smakar eller syns. Det enda sättet att upptäcka radon är genom att mäta halten becquerel i inomhusluften. Därför uppmanar vi alla fastighetsägare i Partille att mäta radon i sina bostäder.

En radonmätning kan också vara aktuell av ekonomiska skäl, till exempel inför ett husköp- eller husförsäljning.

Ska göras på vinterhalvåret

För ett så korrekt resultat som möjligt ska radonmätningen av inomhusluften ske i minst två månader under vinterhalvåret, från den 1 oktober till den 30 april.

Använd ackrediterade företag!

Att göra en radonmätning är enkelt och relativt billigt. Du beställer själv så kallade radondosor och analys av mätresultatet via något av Sveriges nationella ackrediteringsorgans (Swedacs) godkända företag. Läs vilka dessa är.

Sök bidrag för sanering

En radonmätning visar om det finns ett problem, men också hur omfattande problemet är. Vid en radonhalt högre än 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m³) inomhusluft bör fastigheten saneras. För saneringen kan den som äger eller själv stadigvarande bor i ett en- eller tvåbostadshus söka bidrag från Boverket. Läs hur du söker bidrag.

Bidrag får lämnas med 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor. Den som söker bidraget måste bo i huset både när bidraget beviljas och när det betalas ut. Den som bor i ett nybyggt hus får ansöka om radonbidrag tidigast två år efter det att huset tagits i bruk.

Skärpta krav att mäta och sanera radon

För att värna Partillebornas hälsa och livsmiljö och för att nå Partille kommuns mål att radonhalten i bostäder i Partille ska ligga under det nationella riktvärdet 200 Bequerel per kubikmeter luft, har bygg- och miljönämnden gett miljöenheten större möjligheter att ställa tvingande krav på fastighetsägare att mäta radon och att åtgärda för höga radonhalter i bostäder. Läs mer om radon och föreläggande om mätning och sanering av radon i bostadshus i Partille.

Sidan publicerad: Måndag, 23 september 2019, 13:40