I början av november inleds höststädningen av det kommunala vägnätet och av gång- och cykelvägar i Partille. Höststädningen utförs av LP Entreprenad på uppdrag av kommunen och förväntas vara klar i mitten av december.

Maskinsopningen börjar i höglänta kommundelar som Öjersjö, Kåhög, Mellby, Paradiset och delar av Sävedalen där temperaturerna ofta är lägre – vilket får löven att falla tidigare. Därefter städar vi i Partille centrum och avslutar i de lägre liggande delarna av Sävedalen.

Ansvarar för 250 kilometer vägnät

Kommunen ansvarar för renhållning, halkbekämpning och snöröjning av merparten av de 250 kilometer vägar, gator och gång- och cykelvägar som finns inom Partille. Väghållning, drift och underhåll utförs i kommunens egen regi och med hjälp av upphandlade entreprenörer.

Trafikverket ansvarar för Landvettervägen och E20

Undantag är Landvettervägen, E20 och de tre trafikmoten som Trafikverket ansvarar för. Samt enskilda vägar som har andra väghållare än kommunen.

Fastighetsägare ansvarar för egen mark

Fastighetsägare ansvarar för underhåll på den mark de ansvarar för. Det gäller både privata och kommersiella fastighetsägare. Till exempel ansvarar inte Partille kommun för renhållning, halkbekämpning och snöröjning av gator, gång- och cykelvägar som hålls av lokala bostadsrättsföreningar eller ligger inom Partillebos bostadsområden.

Håll gångvägar utmed tomten framkomliga

Som villaägare ansvarar du för säkerheten utmed din tomt och att hålla gångvägar och trottoarer längs med tomten rena, halksäkra och snöfria.

Du ansvarar även både för att sanda och att sopa upp och föra bort sand från gångbaneutrymmet vid din fastighet. Till gångbaneutrymmet räknas även trappa samt tillfart till gångbana. Läs mer om ansvarsbestämmelserna i kommunens Åläggande om gångbanerenhållning för fastighetsinnehavare.

Bidra till bättre sikt och säkerhet på din gata

Du måste även hålla undan växtlighet från gator, gång- och cykelvägar för bättre sikt och säkerhet på bostadsgator och för att underlätta underhållsarbeten, halkbekämpning och snöröjning. Läs mer i skriften Klipp häcken.

Sidan publicerad: Torsdag, 17 oktober 2019, 13:20