Kommunallag, förvaltningslag, socialtjänstlag och skollag är några exempel på lagar som kommunerna har att rätta sig efter. Men kommunerna har även utrymme att utforma egna styrdokument för hur verksamheterna ska bedrivas. Dessa dokument kan se olika ut och ha olika funktioner. En del är inriktningsdokument medan andra är bindande för kommunen.

Planer

I kommunen finns ett antal planer som vägleder verksamheterna. Bland de de centralaste planerna är kommunens översiktsplan och detaljplaner.

All långsiktig samhällsplanering i Partille utgår från översiktsplanen. Den är ett vägledande dokument och beskriver hur kommunen vill använda kommunens mark- och vattenområden i framtiden. I planen redovisas även principer för hur olika konkurrerande intressen ska samsas i den kommande planeringen.

I detaljplanerna reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut i ett givet område. Detaljplanen talar om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet och utgör grunden för kommunens hantering av bygglovsansökningar.

Läs mer om samhällsplaneringen här.

Styrdokument

Kommunen har rätt att fatta beslut som är bindande för kommuninvånarna inom flera områden, till exempel miljö- och hälsoskydd, avgifter, allmän ordning och trafik. De styrande dokumenten ska vara tillgängliga på kommunens hemsida på ett samlat och ordnat sätt under den tid som de gäller.

Författningssamling

I kommunens författningssamling hittar du de dokument som, utöver kommunallag och andra författningar, styr och reglerar kommunens verksamhet. De flesta besluten i författningssamlingen har fattats av kommunfullmäktige. Om du har frågor om Partille kommuns författningssamling är du välkommen att kontakta vår kommunsekreterare som du når genom kundcenter.

Ämnesområden

Barn och utbildning

Riktlinjer om skolskjuts

Regler och placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem/fritidsklubb samt pedagogisk omsorg

Bygga, bo, miljö och avfall

Allmänna bestämmelser för vattentjänster

Avfallsplan för Göteborgsregionen

Avfallsplan - lokala föreskrifter

Avfallsplan - sammanfattning

Avfallstaxa för Partille kommun

Avgifter för tillstånd och tillsyn enligt Lag om tobak och liknande produkter

Bostadsbyggnadsprogram

Bygglovtaxa

Dagvattenstrategi för Partille kommun

Informationshanteringsplan

Energiplan för Partille kommun

Föreskrifter om avfallshantering

Kulturmiljöer i Partille – program för bevarande och utveckling

Lokala hälsoskyddsföreskrifter

Lokala miljömål för Partille kommun 2017 – 2021

Lokala ordningsföreskrifter för Partille kommun

Markpolicy för Partille kommun

Naturvårdsplan för Partille kommun
+ Bilaga: objektskatalog
+ Karta: naturvärdesklass
+ Karta: hänsynsnivåer

Riktlinjer för hantering av klotter

Skyddsföreskrifter för Kåsjöns vattenskyddsområde + karta

Taxa för Partille kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen, lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel Observera att tillsynsavgiften för tobaksförsäljning inte gäller längre i och med den nya Tobakslagen (Lag om tobak och liknande produkter) som gäller från 1 juli 2019. Nya avgifter finns i: Avgifter för tillstånd och tillsyn enligt Lag om tobak och liknande produkter.

Taxa för Partille kommuns arbete enligt miljöbalken, strålskyddslagen samt lagen om sprängämnesprekursorer

Taxa för prövning och kontroll inom livsmedels- och foderområdet

Taxa för planavgifter samt för kart- och mätverksamheter

Tomt- och småhuskö

VA-taxa

Översiktsplan för Partille kommun

Ekonomi och upphandling med mera

Etiska regler vid upphandling

Regler för kommunalt partistöd

Riktlinje för resultatutjämningsreserver

Riktlinje borgensåtagande

Folkhälsa

Folkhälsostrategi 2017–2020

Gata, park och trafik

Avgifter för upplåtelse av offentlig plats i Partille kommun

Riktlinjer för bedömning av parkeringsplatsbehov

Riktlinjer för färdtjänst

Riktlinjer för riksfärdtjänst

Kultur och fritid

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för kulturföreningar

Lokaler

Lokalförsörjningsstrategi

Lokalförsörjningsplan

Personuppgifter

Policy för hantering av personuppgifter

Strategi för hantering av personuppgifter

Räddningstjänsten StorGöteborg

Sotningsfrister

Taxa för brandskyddskontroll

Serveringstillstånd m.m

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen

Vård och omsorg

Plan för äldreomsorgen - Äldre i Partille 2017–2026

Avgifter för vård, omsorg samt stöd och service

Tillämpningsanvisningar för avgifter för vård, omsorg samt stöd och service

Avgifter och ersättningar LSS 

Övrigt

Riktlinje för kommunal flaggning

Avgifter för kopior, bevis, registerutdrag m.m.

Reglementen

Allmän stadga för Partille kommuns nämnder

Arkivreglemente

Attestreglemente

Bygg- och miljönämndens reglemente

Förtroendemannareglemente 2019

Förtroendemannareglemente 2020 

Kommunstyrelsens reglemente

Krisledningsnämndens reglemente

Kultur- och fritidsnämndens reglemente

Reglemente för internkontroll

Reglemente för revisionen i Partille kommun

Reglemente för sponsring, gåvor och represenation

Social- och arbetsnämndens reglemente

Utbildningsnämndens reglemente

Valnämndens reglemente

Vård- och omsorgsnämndens reglemente

Överförmyndarens reglemente

Arbetsordningar

Kommunfullmäktiges arbetsordning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts arbetsformer

Kommunstyrelsens arvodesutskotts arbetsformer

Brukarrådet för äldre- och funktionshinderfrågors arbetsordning

Delegationsordningar

Bygg- och miljönämndens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning 

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning

Social- och arbetsnämndens delegationsordning

Utbildningsnämndens delegationsordning

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning

Överförmyndare i samverkan (med säte i Mölndal) - delegationsordning

Kommunala bolag

Bolagsordningar

GREFAB

GRYAAB

Partillebo AB

Renova AB

Partille Energi AB

Partille Energi Nät AB

Ägardirektiv

GREFAB

GRYAAB

Partillebo

Renova AB

Partille Energi AB

Partille Energi Nät AB

 

Vad säger kommunallagen?

Kommunallagen är en grundläggande för hur en kommun styrs.  I Svensk författningssamling (SFS) kan du ta del av både kommunallagen och alla andra lagar. 

Hur mycket får en kommun bestämma?

Du kan läsa mer om det kommunala självstyret på Sveriges kommuner och landstings webbplats.