Kommunens värdegrund är en ekonomisk, ekologisk och socialt långsiktigt hållbar kommun ur ett globalt perspektiv. Därför ska dagens kommuninvånare själva finansiera sin egen välfärd och inte förbruka vad tidigare generationer tjänat ihop eller skjuta upp betalningen till framtida generationer.

God ekonomisk hushållning                                

Den största delen av kommunens inkomst kommer via kommunalskatt. Skattesatsen för 2018 är i Partille fastställd till 19,96 kronor. Förutom kommunalskatten tillkommer avgifter och taxor för en rad kommunala verksamheter och tjänster. 

Enligt kommunallagen ska varje kommun ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. För att säkerställa en god ekonomisk hushållning arbetar Partille utifrån fem övergripande mål:

  • en ekonomi i balans
  • ett effektivt resursutnyttjande
  • en rättvisande ekonomisk bild
  • en god betalningsberedskap
  • säkerställa framtida pensionsutbetalningar

Enligt kommunens värdegrund ska Partille vara en ekonomisk, ekologisk och social långsiktig hållbar kommun ur ett globalt perspektiv. Därför ska dagens kommuninvånare själva finansiera sin egen välfärd och inte förbruka vad tidigare generationer tjänat ihop eller skjuta upp betalningen till framtida generationer.

Budget

Kommunallagen säger att alla kommuner och landsting varje år ska upprätta en budget för nästa kalenderår. Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna samt innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under det kommande året. I planen, där skattesatsen och anslagen anges, ska det också framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid årets slut. Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin de närmaste tre åren. Enligt lagen skall Fullmäktige fastställa budgeten före november månads utgång. I Partille påbörjas budgetarbetet med en gemensam boksluts- och budgetberedning med underlag från samtliga nämnder redan i mars månad för att kommunfullmäktige ska kunna fastställa budgeten i juni månad. Här hittar du den senast antagna kommunbudgeten. 

Årsredovisning

Årsredovisningens syfte är att redogöra för kommunens verksamhet, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. Årsredovisningen består av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys och en sammanställd redovisning som inkluderar eventuella kommunala bolag.

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen är den text som berättar vad kommunen har gjort under året. Den ska innehålla en översikt över utvecklingen av kommunens verksamhet. I förvaltningsberättelsen ska det också finnas upplysningar om sådana förhållanden som inte skall redovisas i balansräkningen eller resultaträkningen men som ändå är viktiga för bedömningen av kommunens eller landstingets resultat eller ställning. Förvaltningsberättelsen ska också beskriva andra viktiga händelser som har inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut.  Man ska också berätta om kommunens förväntade utveckling, viktiga personalförhållanden samt andra saker som är av betydelse för styrningen och uppföljningen av den kommunala verksamheten.

I förvaltningsberättelsen ska det finnas en samlad redovisning av kommunens investeringar och en redovisning av hur årets ekonomiska resultat förhåller sig till den fastställda budgeten. Om kostnaderna överstiger intäkterna, ska man berätta när och på vilket sätt man tänker reglera detta. Om fullmäktige beslutar att en sådan reglering inte ska ske, måste man förklara varför. Man måste också berätta hur tidigare räkenskapsårs negativa resultat har reglerats.

Delårsbokslut

Kommuner och landsting skall minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning, så kallad delårsbokslut, för att man ska kunna kontrollera det ekonomiska läget. I Partille upprättas årligen delårsbokslut per den 31 augusti. 

Avgifter och taxor

Kommunen tar också ut avgifter och taxor för en rad tjänster, till exempel vatten och avlopp, förskola och barnomsorg, vård och omsorg, samt renhållning. Nivån på avgifterna fastställs av kommunfullmäktige. Du kan betala alla dina avgifter till kommunen via e-faktura. Det är smidigt för dig och miljövänligt.