De kommunala råden är ett sätt för kommunens förtroendevalda att kommunicera och samverka med olika grupper av brukare i kommunen. I råden träffas representanter för olika organisationer, politiker och tjänstemän för att diskutera hur de berörda verksamheterna kan bli bättre.

Kontakta kundcenter om du vill läsa minnesanteckningar

Vi håller på att se över vissa av våra rutiner och därför finns minnesanteckningarna från de kommunala råden för tillfället inte tillgängliga på kommunens webbplats. Du är välkommen att kontakta Partille kundcenter för hjälp med att ta del av minnesanteckningarna från brukarrådet för äldre- och funktionshinderfrågor, folkhälsorådet och ledningsgruppen för Styr-BUS (Barn Ungdomar Samhället). 

Brukarrådet 

Brukarrådet för äldre- och funktionshinderfrågor är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för organisationer som företräder personer med funktionsnedsättningar och äldre och Partille kommun. Det är ett rådgivande organ med uppgift att bereda de funktionshindrade och äldres inflytande och insyn i allmänna frågor som rör deras levnadsförhållanden.

Rådet har en viktig funktion i kontakten med förtroendevalda och tjänstemän för att påverka och ta till vara de frågor som berör funktionshindrades och äldres levnadsförhållanden. Som sådant kan det vara remissorgan i dessa frågor. Rådet sammanträder cirka fyra gånger per år och ska i första hand diskutera och lämna synpunkter på ärenden under planeringsskedet. Här kan du ta del av rådets arbetsordning.

Du hittar minnesanteckningar från brukarrådet längre ner på den här sidan.

Pensionärsorganisationer

Funktionshinderorganisationer

Kommunens förtroendevalda

 • Anna Strand (C), ordförande i kommunstyrelsen
 • Thorbjörn Carlsson (S), ersättare kommunstyrelsen
 • Per Carlsson (L), ledamot bygg- och miljönämnden
 • Helene Hansson (S), ersättare bygg- och miljönämnden
 • Björn Hesse (M), ledamot kultur- och fritidsnämnden
 • Daniel Kristoffersson (S), ersättare kultur- och fritidsnämnden
 • Jonas Mårdbrink (M), ledamot vård- och omsorgsnämnden
 • Christina Holmqvist (S), ersättare vård- och omsorgsnämnden

Minnesanteckningar

2019 05 13

BUS-samarbete i Partille 

BUS, Barn, Unga och Samhället, är namnet på ett samarbete där fokus ligger på barn- och ungdomsfrågor som sker över verksamhetsgränser i Partille. Arbetet utgår från en ledningsgrupp (StyrBUS), under vilken flera utvecklingsgrupper arbetar.

Inom BUS samarbetar Partille kommun för barn och ungdomars bästa med primärvården, tandvården, barn- och ungdomspsykiatrin, Polisen, Räddningstjänsten och fler andra aktörer. Målet är ta till vara den samlade kompetens och de resurser som finns i kommunen för att  nå ett bättre resultat än om var och en arbetar för sig med samma frågor.

BUS-arbete är både en metodik och ett synsätt som särskilt betonar samarbete och samordning. Barn och ungdomar ska inte behöva stå utan hjälp på grund av olika uppfattningar om verksamhetsansvar eller kostnadsansvar. I de fall lagen eller andra styrande dokument inte ger tydliga svar, måste frågan lösas genom dialog och samarbete över gränserna. 

Resultat av samarbetet inom BUS i Partille

 • Planering och start av Familjecentralen. I dag en ordinarie verksamhet, med barnmorskemottagning, barnavårdscentral och öppen förskola, som drivs i samarbete med Västra Götalandsregionen.
 • Kunskapsspridning om FN:s barnkonvention i kommunen. Partille har som enda kommun i landet ett barnkonventionspris som delas ut varje år.
 • Planering och genomförande av Partilles medverkan i EU-projektet IDEFICS tillsammans med Folkhälsorådet. IDEFICS är ett hälsoprojekt för att främja bättre kost- och motionsvanor hos alla barn upp till 16 år.
 • En alkohol- och drogpolicy för kommunens grundskolor och gymnasium.
 • Föreläsningar riktade till föräldrar till exempel om ungdomar och internet samt om kost och motion.
 • Drogförebyggande information och föreläsningar riktad till elever, personal och föräldrar.

Minnesanteckningar

För tillfället kan vi inte publicera några minnesanteckningar.

Folkhälsorådet 

Enligt Partille kommuns folkhälsopolicy ska folkhälsorådet vara ett aktivt forum där olika samhällsaktörer tillsammans formar idéer till konkreta förslag och skapar förutsättningar för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser i kommunen. Sociala och ekonomiska villkor, arbetsmiljö och levnadsvanor har sannolikt störst betydelse för utvecklingen av människors hälsa och ohälsa.

Folkhälsoarbetets fokus har under senare år förskjutits:

 • från medicinsk specialisering mot social helhet och ett tvärsektoriellt arbete,
 • från levnadsvanor mot levnadsvillkor,
 • från riskgrupper mot stödjande miljöer och
 • från målgrupper till arenor för folkhälsoarbete.

I huvudsak skall folkhälsoarbetet utföras som en integrerad del i de ordinarie verksamheterna där befintliga aktörer och de med verksamhetsansvar skall agera.

Folkhälsorådets uppgifter

 • Initiera hälsofrämjande och sjukdoms-/skadeförebyggande insatser
 • Leda, styra och följa upp tvärsektoriella folkhälsoinsatser
 • Fastställa övergripande mål och inriktning
 • Aktivt medverka till arbetsformer utifrån ett helhetsperspektiv på hälsa

Partille kommun har också en folkhälsosamordnare vars uppgifter bland annat är att:

 • samordna och driva arbetet framåt utifrån fastlagd folkhälsopolicy
 • ansvara för övergripande samordning
 • kontinuerligt rapportera läget till folkhälsorådet
 • samverka med andra berörda aktörer och nätverk

Folkhälsorådets representanter

I Folkhälsorådet ingår kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, Partille kommuns kommundirektör, en förvaltningschef och folkhälsosamordnare samt representanter från Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, Arbetsförmedlingen, Folktandvården, Primärvården Närhälsan och Försäkringskassan.

Minnesanteckningar

För tillfället kan vi inte publicera några minnesanteckningar.