Ska privata fastighetsägare vara med och betala för vägar de inte bett om? Partille kommun tar ut de gatuavgifter som plan- och bygglagen medger. Tanken är att de som har nytta av att en väg eller ett område utvecklas, även ska vara med och bidra till kostnaderna.

Nödvändiga vägbyggen

För att kommunen ska kunna göra verklighet av de detaljplaner som politikerna tagit beslut om krävs i regel nya vägar. Ofta handlar det om att nya bostäder ska byggas eller att äldre områden ska utvecklas. När befolkningen i ett område ökar blir det dessutom ett bättre underlag för både samhällsservice och kollektivtrafik.

Kommunens rätt att fördela kostnaderna

I regel är det kommunen som har ansvar för att bygga ut gemensamma gator, vägar och andra allmänna platser. Enligt plan- och bygglagen (PBL) har kommunen rätt att fördela kostnaderna så att även privata markägare är med och betalar när den egna fastigheten får bättre förutsättningar, till exempel i form av en ny väg.

Möjligheter till inkomster

När det handlar om att ett äldre område ska utvecklas och få nya bostäder kan också privata markägare i vissa fall stycka av sin mark i nya tomter i samband med utbyggnaden. Att sälja en avstyckad tomt ger chans till en stor inkomst, inte minst med tanke på kommunens attraktiva läge.

Kommunen står för underhållet

Även om kommunen låter fastighetsägarna vara med och betala för själva byggandet av vägen, står kommunen sedan för de löpande underhållskostnaderna. I många fall har fastighetsägare tidigare haft vägsamfälligheter och fått betala underhållskostnaderna för de enskilda vägarna från egen ficka. Sådana kostnader försvinner när kommunen tar ansvaret för underhållet.

Rättvis och skälig fördelning

I plan- och bygglagen (PBL) 6 kap 24 § står det att fördelningen ska göras utifrån en rättvis och skälig grund. Under flera decennier har Partille kommun använt sig av sin lagliga rätt att ta ut avgifter på dessa grunder och vår modell har prövats i högre rättsinstanser ett flertal gånger.

Beräkningen av hur stor avgiften blir görs efter flera parametrar. Generellt gäller att redan bebyggda fastigheter ska ges en mindre betungande del av kostnaderna jämfört med de nytillkomna tomterna. Om du vill veta mer exakt hur beräkningsmodellerna ser ut är du välkommen att kontakta Partille kundcenter.