Ett belysningsprogram riktar ljuset mot Partille centrum för att få både det och omgivningarna att lysa vackert såväl som funktionellt.

Samhällsbyggnadskontoret i Partille kommun har tagit fram ett belysningsprogram för Partille centrum med riktlinjer om hur ljussättning av Partilles centrala delar bör ske. Programmet ska vara vägledande både när befintliga belysningslösningar i Partille centrum ska bytas ut och när nybyggda områden ska lysas upp.

Riktlinjer även för exploatörer och fastighetsägare

Belysningsprogrammet beslutades av kommunstyrelsen i januari 2014. Det är vägledande både när Partille kommun och det kommunala bostadsbolaget Partillebo AB beslutar om ny eller ändrad belysning. Vi strävar även efter ett nära samarbete om belysningen med privata exploatörer och fastighets- och butiksägare. Vi är alla delaktiga i att lysa upp centrum!

En sammanhållen ljusbild

För att underlätta gestaltningen av en sammanhållen ljusbild i Partille centrum, vill vi gärna att ni tar del av innehållet i vårt belysningsprogram och utgår från det när ni planerar ny belysning i Partille centrum.

Ta del av programmet

Du kan välja att läsa belysningsprogrammet i sin helhet eller att läsa broschyren Ljus i Partille i vilken de viktigaste delarna är sammanfattade.

Ljuset guidar oss rätt

Belysningsprogrammet tar sin utgångspunkt i olika slags belysning som är viktiga var och en för sig och tillsammans för att skapa en sammanhållen ljusbild enligt punkterna nedan. Programmet innehåller även riktlinjer för val av armatur, ljuspunktshöjd, ljuskälla, färgåtergivning och belysningsstyrka.

  • Ljus som visar vägen: När mörkret faller byter staden skepnad. Mörka platser kan upplevas som hotfulla och farliga, medan väl belysta platser upplevs som stimulerande och attraktiva. Forskning visar att ljus är den viktigaste faktorn för att vi ska känna oss trygga och vistas ute även på tider då det är mörkt.
  • Ljus där det behövs: Med ljusets hjälp kan man underlätta läsning och förståelse för stadens struktur, orientering och funktion. Ljus kan ses som ett byggnadsmaterial med vilket det går att skapa rum.
  • Ljus där det är vackert: Med rätt belysning på rätt plats kan ljuset leda blicken och framhäva nya sidor av staden. Vackra detaljer, natur och konstverk kan också lyftas fram med rätt ljus.

Belysningsprogram planeras för hela Partille

Ett belysningsprogram med riktlinjer om hur ljussättning bör genomföras och gestaltas i Partille kommun som helhet ska också tas fram. I det programmet står kommundelarna utanför de centrala delarna i fokus.

Miljövänligare vägbelysning

Samhällsbyggnadskontoret i Partille kommun har sedan 2010 bytt nästan alla kvicksilverarmaturer mot miljövänlig belysning, bland annat LED-belysning. Förutom att lysdioderna inte innehåller kvicksilver så drar de mindre energi och har längre livstid än lysrör och lågenergilampor.

Sänkta energikostnader

Man räknar med att minska energiförbrukningen med cirka 900.000 Kwh genom detta armaturbyte. Det innebär även att kostnaderna för kommunens vägbelysning sänks.

EU:s Ekodesigndirektiv

Utbytet av Partille kommuns vägbelysning sker som ett led i att uppfylla EU:s Ekodesigndirektiv som förbjuder försäljning av belysningskällor med tungmetaller i, som kvicksilver, till vägljusarmaturer från april 2015.