Kommunen har riktlinjer för vinterväghållningen och när olika halk- och snöbekämpande åtgärder sätts in. Arbetsledaren i beredskap avgör åtgärderna till exempel beroende på SMHI:s väderprognoser, faktisk väderlek, väg- och lufttemperaturer, vindförhållanden och typ av snö som faller.

Kommunen har ansvaret för renhållning, halkbekämpning och snöröjning av majoriteten av de 250 kilometer vägar, gator och gång- och cykelvägar som finns inom Partille. Den utförs i egen regi och med hjälp av upphandlade entreprenörer. Undantaget är Landvettervägen, E20 och de tre trafikmoten utmed motorvägen genom Partilel som Trafikverket ansvarar för, samt enskilda vägar som har andra väghållare.

Halk- och snöbekämpning

Ett normalt år genomför vi mellan 20–30 halkbekämpningar och 5–6 plogningar av det kommunala vägnätet. Vi använder oss av miljöanpassade snöröjningsmaskiner i stor utsträckning. Cirka 600 ton salt och 500–600 ton flis används för att säkra vägarna. 

Vi försöker minska på mängden salt när vi halkbekämpar, dels genom att hellre sprida en blandning av salt och vatten på vägarna istället för rent salt och dels genom att använda flis istället när det går. 

Men när det är riktigt kallt, det vill säga vid temperaturer lägre än -10 grader Celsius, biter dessutom inte saltet. Då är vi helt hänvisade till flis.

Kommunala huvudvägnätet prioriteras

När vi halkbekämpar och snöröjer ser vi i första hand till att utryckningsfordon och bussar kan komma fram i det kommunala huvudvägnätet. Halk- och snöbekämpningen i Partille görs genom prioriteringar utifrån följande premisser:

  • Bussgator, huvudstråk för trafik och branta bostadsgator är prioriterade och ambitionen är att dessa ska vara fria från is och snö 6 inom sex timmar efter att nederbörden upphört.
  • Gator och vägar som trafikeras av 1500–6000 fordon per dygn bör vara halksäkrade och snöröjda inom 12 timmar efter att nederbörden upphört.
  • För lokalgator gäller att de bör vara fria från snö på den större delen av vägbanan inom 10-16 timmar efter att nederbörden upphört. Orsakar nederbörden svår halka är ambitionen att vägbanorna ska vara halkbekämpad inom 12 timmar efter att nederbörden upphört.
  • Ambitionen är att gång- och cykelvägar ska halkbekämpas inom 8 timmar. Vidare ska gång- och cykelvägarna ska vara fria från snö inom 8 timmar efter nederbörd som motsvarar 4 centimeters snödjup dagtid på vardagar och efter nederbörd som motsvarar 10 centimeters snödjup på övrig tid och på helger.

Fastighetsägare ansvarar för egen mark

Fastighetsägare ansvarar för underhåll på den mark de ansvarar för. Det gäller både privata villaägare och kommersiella fastighetsägare. Till exempel ansvarar inte Partille kommun för renhållning, halkbekämpning och snöröjning av gator, gång- och cykelvägar som hålls av lokala bostadsrättsföreningar eller ligger inom Partillebos bostadsområden.

Håll gångvägar och trottoarer framkomliga

Som fastighetsägare har du skyldighet att hålla gångvägar och trottoarer längs med din tomt halksäkra och snöfria. Du ansvarar även både för att sanda och att sopa upp och föra bort sand från gångbaneutrymmet vid din fastighet. Till gångbaneutrymmet räknas även trappa samt tillfart till gångbana.

Som fastighetsägare kan du bli skadeståndsskyldig om någon ramlar och slår sig på grund av att halkbekämpning eller snöröjning av gångbaneutrymmet inte skett.

Läs mer om ansvarsbestämmelserna i kommunens Åläggande om gångbanerenhållning för fastighetsinnehavare.

Underlätta för salt- och plogbilarna

För bättre sikt och säkerhet på bostadsgator och för att underlätta underhållsarbeten, halkbekämpning och snöröjning, måste du även hålla undan växtlighet från gator, gång- och cykelvägar. Läs mer i skriften Klipp häcken.

Hämta flis- och saltblandning gratis

Fastighetsägare är välkomna att hämta en flis- och saltblandning vid vändzonen utanför samhällsbyggnadskontorets förråd på Brodalsvägen 17.

De gröna sandlådorna som står utplacerade längs vägar runt om i kommunen är också påfyllda för snabb halkbekämpning på vägarna.

Lämna synpunkter

Du har möjlighet att lämna synpunkter på vinterväghållningen och övriga gatudriftfrågor via vår  e-tjänst för felanmälan eller via Partille kundcenter. För akuta ärenden, till exempel när din bli har blivit inplogad eller incidenter till följd av svår väderlek som innebär risker för människor eller innebär stor materiell skada, ring vår jour alla dagar, klockan 16-08. Telefon 031-792 10 35.

Om du har synpunkter om E20, Landvettervägen och de tre trafikmoten som Trafikverket ansvarar för, ber vi dig istället att höra av dig direkt till Trafikverkets kundtjänst. Läs gärna även mer om hur Trafikverket sköter sina vägar.