Vill du göra en åtgärd som kräver ny eller ändrad detaljplan kan du ansöka om planbesked från Partille kommun.

Anvisningar för att fylla i ansökan om planbesked:

Kontaktuppgifter: Sökande är den som undertecknar blanketten och till vilken kommunens faktura för planbeskedet kommer att ställas. Fastighetsägaren är den som i normalfallet ska göra begäran. Om någon annan än fastighetsägaren är den sökande ska fullmakt eller avtal mellan den sökande och fastighetsägaren bifogas.

Om åtgärden: Markera i vald ruta vilken användning som fastigheten och de byggnader som avses uppföras är tänkta att ha. Beskriv därefter så så utförligt som möjligt den önskade åtgärden. Gäller åtgärden ett byggnadsverk (byggnad eller annan anläggning) ska karaktär och ungefärlig omfattning beskrivas. Till exempel bör omfattningen vad gäller våningsantal, antal lägenheter, friliggande eller sammanbyggda hus anges. Om åtgärden avser verksamhet är det viktigt att beskriva typ av verksamhet, störningar som kan förväntas uppstå för omkringliggande områden, hur transporter sker till/från/inom om området samt hur parkeringsbehov ska lösas.

Bifoga handlingar: Karta som beskriver vilket område som planbeskedet avses sökas för ska alltid bifogas. Övriga handlingar som kan bifogas är sådan information som ytterligare beskriver åtgärden, exempelvis vad gäller dispositionen inom området i form av fler kartor, foton eller annat som beskriver åtgärden.