En anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd enligt plan- och byggförordningen gör du till exempel vid installation av eldstad, ändring av bärande konstruktion eller om du ska bygga ett Attefallshus (25 kvadratmeter).

Mer om vad som kräver en anmälan kan du läsa om på sidorna Bygga nytt, ändra & riva.

Hur lång är handläggningstiden? 

För att vi ska kunna handlägga din anmälan måste ärendet vara komplett med alla nödvändiga handlingar. Läs därför noga igenom vilka handlingar som behöver lämnas in i samband med din anmälan. När ditt ärende är komplett får du ett brev med en bekräftelse.

Från det att ärendet är komplett har vi fyra veckor på oss att handlägga en anmälan. Behövs ytterligare utredning har vi möjlighet att förlänga tiden med fyra veckor. När bygg- och miljönämnden tagit beslut i ärendet får du besked om detta med brev.

Vad kostar det?

Kostnaden beror på hur stort bygget är och vilken handläggning ärendet kräver. I kommunens bygglovtaxa kan du läsa mer om hur vi beräknar våra kostnader. Avgift tas ut även om anmälan avslås, avvisas, återtas eller avgörs i befintligt skick. Ytterligare kostnader kan tillkomma. Till exempel för husutsättning, lägeskontroll, nybyggnadskarta med mera.

Ofullständig anmälan

Om anmälan är ofullständig, kan bygg- och miljönämnden kräva att sökanden kompletterar den inom en viss tid. Om föreläggandet inte följs, har bygg- och miljönämnden möjlighet att avvisa anmälan eller att avgöra ärendet i befintligt skick. Sökanden debiteras för den arbetstid lagts på ärendet.

Ritningar

Alla ritningar ska vara i A3 format och ha följande skala:

  • Situationsplan 1:400
  • Planritning 1:100
  • Fasadritning 1:100
  • Sektionsritning 1:100

Har du inte ritningarna digitalt går det bra att skicka dom med posten. Även då ska ritningarna vara enligt angivna skala.