Vilket ansvar tar kommunen för geotekniska förutsättningar när det byggs i Partille? Vart ska fastighetsägare vända sig med sina frågor om egen mark? Här kan du läsa om kommunens arbete, det nationella samarbetet och fastighetsägares egna ansvar.

Kartläggningar av skredrisker i Partille visar att känslighet för framtida klimatpåverkan framförallt finns i markområden nära Säveån framförallt i Kåbäcken, Kåhög och Jonsered.

Skredriskområdena i Partille är kända och något som kommunen förhåller sig till när vi planerar framtidens Partille  för att minska sannolikheten för skred och dess konsekvenser och vid planering för framtida klimat.

Förberedelser för förändrat klimat

Partille kommun är observant på förändringar av klimatet i all framåtriktad samhällsplanering. Till exempel gör kommunen en skyfallskartering kopplat till förslaget till ny översiktsplan. Frågan vävs också in förslaget till ny dagvattenstrategi. God bebyggd miljö är dessutom ett av Partille kommuns lokala miljömål antagits av kommunfullmäktige.

Geotekniska avvägningar krävs för att få bygga

Kommunen har stort ansvar vid detaljplanering och nybyggnation. Det görs alltid geotekniska avvägningar där ny bebyggelse och infrastruktur planeras i Partille. Vid behov genomförs även åtgärder för att säkerställa stabiliteten på kommunägd mark som ska bebyggas.

I det arbetet har kommunen stort förtroende för Statens geotekniska instituts (SIG:s) kartläggningar och tar vid behov hjälp av deras experter. Myndigheten är dessutom alltid remissinstans när kommunens förslag till detaljplaner skickas för samråd och granskning.

Fastighetsägares och markägares egna ansvar

Den som äger en fastighet ansvarar själv för befintlig bebyggelse och för att säkerställa erforderlig markstabilitet genom att kontrollera de geotekniska förhållandena på den plats där fastigheten ligger.

Partille kommun har fördjupade geotekniska utredningar för flera områden i Partille som är med i SGI:s kartläggning. Dessa får fastighetsägare som planerar att genomföra geotekniska åtgärder gärna ta del av och använda i samråd med upphandlat byggföretag. Kontakta Partille kundcenter för mer information.

Kommunen har dock inga egna geotekniker utan anlitar byggkonsulter med rätt kompetens när man planerar och bygger i Partille. För geoteknisk rådgivning rekommenderar vi fastighetsägare att vända sig till SGI för mer information om markförhållandena i sitt område och om vilka åtgärder som kan vara nödvändiga. Läs om effektivare markbyggande på SGI:s webbplats.