Bättre flöde, högre trafiksäkerhet och ökad tillgänglighet till kollektivtrafik när Trafikverket, Västra Götalandsregionen och Partille kommun tar helhetsgrepp om Landvettervägen. Det nya vägförslaget ger även stöd åt utvecklingsplanerna för centrala Partille. Förslaget presenterades för allmänheten på ett informationsmöte den 26 mars 2018.

Trafikverket, Västra Götalandsregionen och Partille kommun har gjort ett omtag kring Landvettervägen – Partillevägen (väg 535)  för att hitta en helhetslösning för vägen i sin befintliga sträckning mellan Bårhult och Partillemotet. I en åtgärdsvalsstudie har de tre parterna enats om vilka åtgärder som ska genomföras och tecknat en avsiktsförklaring för hur vägen ska utvecklas.

– Intentionen är att vägen ska utvecklas med fokus på ett långsiktigt hållbart transportsystem med kollektivtrafik och trafiksäkerhet som högsta prioritet, säger Patrik Benrick, senior utredningsledare på Trafikverket, som lett arbetet med åtgärdsvalsstudien på uppdrag av Västra Götalandsregionen och i samarbete med Partille kommun.

Bättre förutsättningar för gående och cyklister längs vägen och skyddade passager för vilt och smådjur och planeras också i åtgärdsvalsstudien. 

De första åtgärderna förväntas kunna genomföras inom 2021.

– Först och främst ska flaskhalsar byggas bort för att skapa ett jämnare flöde på vägen. Punktinsatser och trafiksäkerhetshöjande åtgärder planeras längs hela sträckan mellan Bårhult och Furulund, säger Patrick Benrick på Trafikverket.

 Se Trafikverkets karta med de föreslagna åtgärderna.

Viktig för utvecklingen av centrala Partille

Landvettervägen – Partillevägen (väg 535) sträcker sig cirka 8 kilometer, från Bårhultsmotet vid riksväg 40 i söder till Partillemotet vid E20 i norr. Vägen är en betydelsefull länk för resor och transporter inom storstadsregionen.

Den norra delen av Landvettervägen, från Furulund via Tingsängen och Björnekulla ner mot Partille centrum, är dessutom ett av Partille kommuns viktigaste stråk för hållbar framtida stads- och bebyggelseutveckling. På denna vägsträckan är det viktigt att planeringen för ny bebyggelse och infrastruktur samordnas.

– Partille växer som en del av storstadsregionen. Frågor om hållbar samhällsplanering, bland annat genom förtätning, blir allt viktigare. För kommunens del innebär det att området utmed norra delen av Landvettervägen får en ny betydelse för utvecklingen av Partille centrum, säger Emma Johansson, strategisk trafikplanerare i Partille kommun.

Del av den levande förstaden

Parallellt med vägbyggnationerna kommer Partille kommun att ta fram nya planer för den norra delen av Landvettervägen, mellan Furulund och Partillemotet, som en framtida del av Partille centrum. Här finns möjligheter att skapa attraktiva stadsmiljöer där människor kan bo och verka med rätt serviceutbud och snabb kollektivtrafik direkt utanför dörren.

– Målet är att omvandla dagens genomfartsled till ett stråk som blir en del av den levande förstaden Partille med högre koncentration av bostäder och verksamheter, säger Emma Johansson.

Genom att inledningsvis ta fram ett förslag till fördjupad översiktsplan för Partille södra centrum och planprogram för Furulunds centrum vill kommunen undersöka områdets potential.

Prioriterat kollektivtrafikstråk

I Målbild Koll 2035, kollektivtrafikprogrammet för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille, är Landvettervägen – Partillevägen (väg 535) även ett prioriterat kollektivtrafikstråk i den växande storstadsregionen som i framtiden ska möjliggöra snabba resor till och från centrala Göteborg. Satsningar bland annat på busskörfält och nya hållplatser mellan Furulund och Partillemotet ingår i åtgärdsvalsstudien och är en viktig förutsättning för stads- och bebyggelseutvecklingen utmed den norra delen av vägen.

Planerade åtgärder längs vägen

Punktinsatser kommer att göras i hela vägens sträckning med målet att skapa ett jämnare flöde, öka trafiksäkerheten och stärka framkomligheten för kollektivtrafiken och för gående och cyklister.

De första åtgärderna förväntas kunna genomföras inom 2021 och kommer att inriktas på att bygga bort akuta flaskhalsar. Till exempel ska cirkulationsplatsen i Furulund byggas om. Mindre så kallade trimningsåtgärder längs vägen förväntas vara klara senast 2023. Större åtgärdsförslag på vägens norra del beräknas kunna vara klara till 2027.

Planerade åtgärder

Här kan du läsa om de föreslagna åtgärderna i åtgärdsvalsstudien. På Trafikverkets webbplats finns ett informationsblad om Landvettervägen - Partillevägen (väg 535) och en karta med de föreslagna åtgärderna. (Observera att siffrorna inte anger ordningen i vilken åtgärderna är planerade att genomföras.)

1. Norr om Tingsvägen - Trafikverket och Partille kommun fortsätter att planera sträckan med stadsutveckling och utökad kollektivtrafik i fokus.
2. Cirkulationen vid Tingsvägen byggs ut till dubbla körfält för ökad framkomlighet.
3. Vid Åstebotjärn byggs en faunapassage.
4. Åtgärder görs på Kåsjövägen för att underlätta framkomligheten för kollektivtrafiken.
5. Ny gång- och cykelväg byggs från Öjersjö till Furulund.
6. och 7. Vid Osbäcksvägen och Öjersjövägen byggs fält för vänsterpåsväng för att få säkrare ut- och infarter.
8. Cirkulationsplatsen vid Nya Öjersjövägen byggs ut till dubbla körfält för ökad framkomlighet.
9. Ny gång- och cykelväg byggs från Nya Öjersjövägen till Gamla Prästvägen.
10. Söder om Nya Öjersjövägen planeras trafiksäkerhetshöjande åtgärder som belysning och sidoskydd.
11. Strax söder om Gamla Prästvägen byggs en viltpassage.

Hur finansieras vägprojektet?

Vägprojektet finansieras med 200 miljoner kronor genom Transportinfrastrukturplanen för Västra Götalandsregionen 2018-2029. 70 miljoner av den totala budgeten är öronmärkta för åtgärder som genomförs inom 2021. Kommunal medfinansiering är aktuell för åtgärder som kan bidra till att stärka stads-och bebyggelseutvecklingen utmed den norra delen av Landvettervägen. 

Kommer trafiken att öka med det nya vägförslaget?

Trafiken längs Landvettervägen väntas öka över tid framförallt till följd av invånartillväxten både i Partille och i storstadsregionen som helhet. Införandet av trängselskatten i Göteborg2013 och öppnandet av Bårhultsmotet samma år har även bidragit till att trafiken på vägen ökat.

I dag är trafikmängden som störst i vägens norra och mellersta delar (cirka 18 000 fordon per vardagsdygn), och lägre söder om Öjersjö (omkring 12 000 fordon per vardagsdygn).  Trafiken fördelar sig ojämnt över dygnet, med mycket tydliga trafiktoppar vid sjutiden på morgonen och strax före fem på eftermiddagen.

Det finns en tydlig politisk målsättning, så väl lokalt som regionalt, att förbättra kollektivtrafikutbudet och att skapa bättre förutsättningar för gående och cyklister för att göra det enklare att välja ett hållbart resande.

På Landvettervägen vill vi använda den befintliga infrastrukturen mer effektivt. Genom att trimma dagens vägnät, stimulera till andra färdsätt än bilen och säkerställa trafiksäkerheten vill vi få till ett bättre och jämnare flöde.

Åtgärdsvalsstudien ersätter tidigare vägförslag

Diskussionen om en utvecklad tvärförbindelse mellan Riksväg 40 och E20 har pågått i över tjugo års tid. 2016 presenterade Trafikverket ett förslag om en ny fyrfältsväg mellan Bårhultsmotet och Åstebo. För etappen från Åstebo till E20 har flera alternativa vägsträckningar utretts, dels via det befintliga Partillemotet i sydväst och dels via en ny sträckning i sydost – den så kallade Jerikolänken.

Analyser visade dock att trafiken skulle fortsätta att välja att köra via Partillemotet – även med en utbyggd Jerikolänk. Det är ett av skälen till dagens omtag kring Landvettervägen – Partillevägen (väg 535).

Åtgärdsvalsstudien som Trafikverket, Västra Götalandsregionen och Partille kommun enats om ersätter vägförslaget för sträckan mellan Bårhult och Åstebo från 2016. Med åtgärdsvalsstudien möjliggörs även omvandlingen av den norra delen av Landvettervägen mellan Furulund och Partillemotet från genomfartsled till stråk med mer stadsmässig karaktär.