Ett förslag till detaljplan för upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser för fastigheten Ugglum 1:34 ställs ut för samråd från den 4 oktober till och med den 18 oktober. Syftet med planen är att möjliggöra delning av fastigheten och därmed byggnation av två nya fristående villor.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-05 §44 att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att starta arbete med detaljplan för upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser för fastigheten Ugglum 1:34 samt att genomföra samråd. Detaljplaneförslaget innebär att det blir möjligt att dela fastigheten för att möjliggöra byggnation av två friliggande villor med tillfart från Granliden.

Ta del av planbeskrivningen som pdf här.

Planområdet omfattar fastigheten Ugglum 1:34 och ligger i ett befintligt villaområde. Fastigheten Ugglum 1:34 är i privat ägo.

Kommunen bedömer att:

  • Planförslaget inte medför betydande miljöpåverkan och att miljöbedömning inte är nödvändig.
  • Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan.
  • Detaljplanen är inte av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.

Samråd 4 oktober till 18 oktober

Förslaget till detaljplan ställs ut för samråd i Partille kommunhus och på den här sidan på kommunens webbplats partille.se från den 4 oktober till och med den 18 oktober.

Skicka in synpunkter

Skicka in dina skriftliga synpunkter till: Partille kommun, Kommunkontoret, 433 82 Partille Eller med e-post till: samhallsbyggnadskontoret@partille.se.

Ditt brev eller ditt e-postmeddelande ska vara oss tillhanda senast den 18 oktober 2019.