Från den 15 januari till och med den 29 januari 2020 genomför kommunen samråd av ett förslag till detaljplan för bostäder vid Lodjursvägen i Öjersjö. Syftet är att möjliggöra delning av fastigheterna Öjersjö 6:102 och 6:175 och för kunna bygga två stycken friliggande villor.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-08-13 § 110 att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att starta arbete med detaljplan för bostäder vid Lodjursvägen samt att genomföra samråd.

Syfte med detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra delning av fastigheterna Öjersjö 6:102 och 6:175 för att kunna bygga två stycken friliggande villor. Gällande detaljplan anger en minsta tomtstorlek av 800 kvadratmeter vilket inte går att tillskapa om man delar fastigheterna. Därför behövs ny detaljplan. Även placering av nya byggnader samt tillfarter behöver ses över. 

Samråd 15 januari till 29 januari

Samråd av förslaget till detaljplan för bostäder vid Lodjursvägen i Öjersjö inleds den 15 januari och pågår till och med den 29 januari 2020.

Samrådshandlingar

Från den 15 januari hittar du samrådshandlingarna på sidan partille.se/lodjursvagen på kommunens webbplats. Under samrådstiden är handlingarna även utställda i Partille kommunhus entré på Gamla Kronvägen 34.

Öppettider i kommunhuset

  • Måndag, klockan 8-18.
  • Tisdag, onsdag och torsdag, klockan 8-17.
  • Fredag, klockan 8-16.

Skicka dina synpunkter

Skicka dina skriftliga synpunkter antingen med e-post eller i ett brev till kommunen senast den 29 januari 2020.

Kontaktuppgifter

Om planprocessen

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Under samrådstiden har berörda fastighetsägare möjlighet lämna synpunkter på förslaget. Inkomna synpunkter sammanställs därefter i ett så kallat utlåtande, innan detaljplanen slutligen kan antas av kommunfullmäktige. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under samrådstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Hantering av personuppgifter

Kommunen lagrar yttranden på planer i samband med ärenden som berör plan- och bygglagen (2010:900). Behandlingen görs som ett led i kommunens myndighetsutövning och är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra handläggning av planarbete.

Upplysningar

Om du har frågor om förslaget till detaljplan, kontakta Partille kommuns kundcenter.

Kontaktuppgifter

Så funkar planprocessen – steg för steg

1. Planuppdrag

Planarbetet startas när kommunstyrelsen fattat beslut om planuppdrag. Har du som privatperson eller företag en idé kring byggande som kräver att en ny detaljplan upprättas kan du ansöka om planbesked

2. Planprogram

Efter beslut om planuppdrag startar planprocessen. Som ett första steg upprättas i vissa fall ett planprogram som övergripande studerar planområdet och dess sammanhang. Kommunen gör bedömningen om planprogram ska göras. Planprogrammet skickas efter politiskt beslut om programsamråd till berörda sakägare och olika remissinstanser som får möjlighet att yttra sig skriftligt under en begränsad tid. Efter programsamrådet upprättas en programsamrådsredogörelse där kommunen svarar på de synpunkter som kommit in.

3. Samråd – Här är vi i processen.

I nästa steg av planprocessen arbetas ett förslag till detaljplan med samrådshandlingar fram. Nödvändiga utredningar görs. Samrådshandlingarna skickas efter politiskt beslut om samråd till berörda sakägare och olika remissinstanser som får möjlighet att yttra sig skriftligt under en begränsad tid. Vid utökat förfarande skall en kungörelse publiceras innan samråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där kommunen svarar på de synpunkter som kommit in. I standardförfarandet kan kommunen välja att inte upprätta någon samrådsredogörelse utan istället redovisa samrådet senare, i granskningsutlåtandet.

4. Granskning

Synpunkterna som kommit in under samrådet kan leda till ändringar av planförslaget. Granskningshandlingar arbetas nu fram och samrådsredogörelsen blir en del av dessa. Eventuella kompletteringar av utredningar kan göras under granskningsskedet. Granskningshandlingarna ställs ut för granskning efter politiskt beslut och berörda sakägare och remissinstanser får möjlighet för att återigen yttra sig under en begränsad tid. Efter granskningen upprättas ett granskningsutlåtande där kommunen svarar på de synpunkter som kommit in.

5. Antagande

Granskningsutlåtandet blir en del av antagandehandlingen. Mindre justeringar av planförslaget kan göras när antagandehandlingar upprättas. Detaljplanen antas därefter av kommunfullmäktige.

6. Överklagande och laga kraft

Kommunfullmäktiges beslut om att anta en detaljplan kan överklagas till mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Om du har rätt att överklaga beslutet får du beslutet och en så kallad besvärshänvisning skickat till dig. För att få överklaga beslutet ska du senast under granskningen ha lämnat skriftliga synpunkter på planförslaget.

Överklagande

Överklagandet ska ske inom tre veckor från det datum som antagandebeslutet anslagits på kommunens anslagstavla. Mark- och miljödomstolen beslutar om överklagandet avslås eller beviljas.

Laga kraft

Detaljplanen vinner laga kraft om planen inte överklagas eller om överklagandet avslås.