Den 23 mars 2016 gav kommunstyrelsen samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till ändring av detaljplanen för Ugglum 6:310 för att möjliggöra uppförandet av ett flerbostadshus med 9 lägenheter. Granskning av förslaget genomförs från och med den 11 november till och med 2 december 2019.

Med hänsyn till befintlig bebyggelse söder om Göteborgsvägen avser planarbetet också utreda den framtida byggnadens placering på fastigheten, parkeringslösningar samt infart.

Detaljplanen är upprättad enligt standard planförfarande (PBL 2010:900).

Planens läge och omfattning

Planområdet omfattar fastigheten Ugglum 6:310 på Göteborgsvägen 111. Området är 1157 kvadratmeter. Det ligger i Sävedalen utmed Göteborgsvägen som pekas ut som centrumstråk med stadsmässig karaktär i Partille kommuns översiktsplan ÖP Partille 2035.

Granskningstid

Detaljplaneförslaget ställdes ut för samråd från den 8 mars till den 29 mars 2019. De synpunkter om förslaget som kom in i samband med samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse som redovisas med det bearbetade detaljplaneförslaget som ställs ut för samråd från den 11 november till och med den 2 december. 

Från den 11 november hittar du planhandlingarna här på partille.se/goteborgsvagen111. Under granskningstiden är de även utställda i:

  • Partille kommunhus entré, Gamla Kronvägen 34.
    Öppet: Måndag, klockan 8-18, tisdag till torsdag, klockan 8-17, fredag, klockan 8-16.

Skicka dina skriftliga synpunkter senast den 2 december 2019. Partille. E-post: samhallsbyggnadskontoret@partille.se. Postadress: Partille kommun, Kommunkontoret, 433 82.

Planhandlingar

Utredningar

Om planprocessen

Under granskningstiden har berörda fastighetsägare möjlighet lämna synpunkter på förslaget. Inkomna synpunkter från granskningsskedet sammanställs därefter i ett så kallat utlåtande, innan detaljplanen slutligen kan antas av kommunfullmäktige. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Hantering av personuppgifter

Kommunen lagrar yttranden på planer i samband med ärenden som berör plan- och bygglagen (2010:900). Behandlingen görs som ett led i kommunens myndighetsutövning och är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra handläggning av planarbete.

Upplysningar

Kontakta Partille kundcenter om du har frågor om planförslaget eller om kommunens hantering av personuppgifter. E-post: kundcenter@partille.se. Telefon: 031-792 10 00.

Illustration: Planprocessen

Så funkar planprocessen – steg för steg

1. Planuppdrag

Planarbetet startas när kommunstyrelsen fattat beslut om planuppdrag. Har du som privatperson eller företag en idé kring byggande som kräver att en ny detaljplan upprättas kan du ansöka om planbesked

2. Planprogram

Efter beslut om planuppdrag startar planprocessen. Som ett första steg upprättas i vissa fall ett planprogram som övergripande studerar planområdet och dess sammanhang. Kommunen gör bedömningen om planprogram ska göras. Planprogrammet skickas efter politiskt beslut om programsamråd till berörda sakägare och olika remissinstanser som får möjlighet att yttra sig skriftligt under en begränsad tid. Efter programsamrådet upprättas en programsamrådsredogörelse där kommunen svarar på de synpunkter som kommit in.

3. Samråd

I nästa steg av planprocessen arbetas ett förslag till detaljplan med samrådshandlingar fram. Nödvändiga utredningar görs. Samrådshandlingarna skickas efter politiskt beslut om samråd till berörda sakägare och olika remissinstanser som får möjlighet att yttra sig skriftligt under en begränsad tid. Vid utökat förfarande skall en kungörelse publiceras innan samråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där kommunen svarar på de synpunkter som kommit in. I standardförfarandet kan kommunen välja att inte upprätta någon samrådsredogörelse utan istället redovisa samrådet senare, i granskningsutlåtandet.

4. Granskning

Synpunkterna som kommit in under samrådet kan leda till ändringar av planförslaget. Granskningshandlingar arbetas nu fram och samrådsredogörelsen blir en del av dessa. Eventuella kompletteringar av utredningar kan göras under granskningsskedet. Granskningshandlingarna ställs ut för granskning efter politiskt beslut och berörda sakägare och remissinstanser får möjlighet för att återigen yttra sig under en begränsad tid. Efter granskningen upprättas ett granskningsutlåtande där kommunen svarar på de synpunkter som kommit in.

5. Antagande

Granskningsutlåtandet blir en del av antagandehandlingen. Mindre justeringar av planförslaget kan göras när antagandehandlingar upprättas. Detaljplanen antas därefter av kommunfullmäktige.

6. Överklagande och laga kraft

Kommunfullmäktiges beslut om att anta en detaljplan kan överklagas till mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Om du har rätt att överklaga beslutet får du beslutet och en så kallad besvärshänvisning skickat till dig. För att få överklaga beslutet ska du senast under granskningen ha lämnat skriftliga synpunkter på planförslaget.

Överklagande

Överklagandet ska ske inom tre veckor från det datum som antagandebeslutet anslagits på kommunens anslagstavla. Mark- och miljödomstolen beslutar om överklagandet avslås eller beviljas.

Laga kraft

Detaljplanen vinner laga kraft om planen inte överklagas eller om överklagandet avslås.