Kommunfullmäktige i Partille kommun har 2019-01-30, §10, beslutat att anta detaljplan för bostäder och handel i Gökegård, Öjersjö 2:3 m.fl. Beslutet har genom justerat protokoll tillkännagivits på kommunens anslagstavla 2019-02-06. Planhandlingarna går att ta del av på den här sidan.

Planförslaget omfattar cirka 42 hektar mark mellan Kåsjön och Nya Öjersjövägen i Partille.

Syfte och innehåll

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av cirka 500 bostäder uppdelade på flera mindre områden och anpassade till natur och topografi. Syftet är även att utveckla ett mindre centrum med plats för bostäder i flerbostadshus, matbutik och andra verksamheter. Se en ungefärlig illustration av området här.

Bebyggelsen är tänkt att skapa ett större underlag för service och kollektivtrafik i Öjersjöområdet, men också en större variation av bostäder med olika upplåtelse- och boendeformer. Till exempel bostadsrätter, äganderätter och hyresrätter, friliggande villor, radhus, parhus, kedjehus och flerbostadshus. Centrumet ska fungera som en lokal mötesplats i Öjersjö med egen busshållplats.

Planförslaget tar hänsyn till lokala höga naturvärden, dricksvattentäkten Kåsjön samt fornlämningar som finns inom planområdet så väl som fortsatt tillgänglighet till rekreation. Detaljplanen följer inriktningen i gällande översiktsplan ÖP2035 för Partille kommun.

Detaljplanen upprättas med normalt förfarande enligt PBL 2010:900 i sin lydelse före 1 januari 2015.

Antagandet har överklagats

Åtta överklaganden av kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen för bostäder och handel i Gökegård, Öjersjö 2:3 m.fl. har inkommit till kommunen och skickats vidare till mark- och miljödomstolen.

Upplysningar

Kontakta Partille Kundcenter med frågor om detaljplanen.
E-post: kundcenter@partille.se Telefon: 031-792 10 00.

Kontakta Mark- och miljödomstolen för frågor kring insänt överklagande.
E-post: vanersborgs.tingsratt@dom.se Telefon: 0521-27 02 00.

Hantering av personuppgifter

Yttranden på planer i ärenden som berör plan- och bygglagen (2010:900) lagras. Hanteringen görs som ett led i kommunens myndighetsutövning och är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra handläggning av planarbete. Yttranden, uppgivna personnamn och adresser registreras och arkiveras som en offentlig handling för all framtid i kommunens diarium. Du har rätt att begära rättelse och genom registerutdrag få veta vilka uppgifter vi har registrerade om dig.
Läs mer om vår hantering av personuppgifter på partille.se/personuppgifter

Illustration: Planprocessen

Så funkar planprocessen – steg för steg

1. Planuppdrag

Planarbetet startas när kommunstyrelsen fattat beslut om planuppdrag. Har du som privatperson eller företag en idé kring byggande som kräver att en ny detaljplan upprättas kan du ansöka om planbesked

2. Planprogram

Efter beslut om planuppdrag startar planprocessen. Som ett första steg upprättas i vissa fall ett planprogram som övergripande studerar planområdet och dess sammanhang. Kommunen gör bedömningen om planprogram ska göras. Planprogrammet skickas efter politiskt beslut om programsamråd till berörda sakägare och olika remissinstanser som får möjlighet att yttra sig skriftligt under en begränsad tid. Efter programsamrådet upprättas en programsamrådsredogörelse där kommunen svarar på de synpunkter som kommit in.

3. Samråd

I nästa steg av planprocessen arbetas ett förslag till detaljplan med samrådshandlingar fram. Nödvändiga utredningar görs. Samrådshandlingarna skickas efter politiskt beslut om samråd till berörda sakägare och olika remissinstanser som får möjlighet att yttra sig skriftligt under en begränsad tid. Vid utökat förfarande skall en kungörelse publiceras innan samråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där kommunen svarar på de synpunkter som kommit in. I standardförfarandet kan kommunen välja att inte upprätta någon samrådsredogörelse utan istället redovisa samrådet senare, i granskningsutlåtandet.

4. Granskning

Synpunkterna som kommit in under samrådet kan leda till ändringar av planförslaget. Granskningshandlingar arbetas nu fram och samrådsredogörelsen blir en del av dessa. Eventuella kompletteringar av utredningar kan göras under granskningsskedet. Granskningshandlingarna ställs ut för granskning efter politiskt beslut och berörda sakägare och remissinstanser får möjlighet för att återigen yttra sig under en begränsad tid. Efter granskningen upprättas ett granskningsutlåtande där kommunen svarar på de synpunkter som kommit in.

5. Antagande

Granskningsutlåtandet blir en del av antagandehandlingen. Mindre justeringar av planförslaget kan göras när antagandehandlingar upprättas. Detaljplanen antas därefter av kommunfullmäktige.

6. Överklagande och laga kraft

Kommunfullmäktiges beslut om att anta en detaljplan kan överklagas till mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Om du har rätt att överklaga beslutet får du beslutet och en så kallad besvärshänvisning skickat till dig. För att få överklaga beslutet ska du senast under granskningen ha lämnat skriftliga synpunkter på planförslaget.

Överklagande

Överklagandet ska ske inom tre veckor från det datum som antagandebeslutet anslagits på kommunens anslagstavla. Mark- och miljödomstolen beslutar om överklagandet avslås eller beviljas.

Laga kraft

Detaljplanen vinner laga kraft om planen inte överklagas eller om överklagandet avslås.