Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan för Partille 2:14 m.fl. Gymnasieområdet (847) och Stadsplan Skolområde norr om g:a Kronvägen (256). Syftet med planändringarna är att möjliggöra cirka 30 nya bostäder i ett flerbostadshus med innovativ estetisk utformning samt med god koppling till omgivande bebyggelse och stadspark. Förslaget antogs av kommunfullmäktige den 22 oktober 2019. Det har därefter överklagats.

Bakgrund

Syftet med detaljplan för Partille 2:14 m.fl. gymnasieområdet (847) var att skapa ett stadsmässigt kvarter i centrala Partille. Planens intentioner är i stort sett genomförda.

När detaljplanen togs fram var avsikten också att ytterligare ett bostadshus skulle uppföras. Men det visade sig vara svårt att lösa bullerproblematiken förenad med Västra stambanan och E20 och samtidigt erhålla en hög kvalitet på husets gestaltning.

Då det var viktigt att genomföra övriga delar av planen inom en viss tid, till exempel nya Kulturum med ett sammanhållet kultur- och utbildningscentrum, togs beslut om att planlägga bostadshuset senare och att utesluta bostadshuset ur detaljplanen.

Nu har förutsättningarna kring trafikbuller förändrats och en lösning för bostadshuset kan presenteras.

Planändringar

  1. För att rymma det tänkta bostadshuset behöver en mindre del av detaljplanen för Partille 2:14 m.fl. gymnasieområdet (847) ändras.
  2. Den äldre stadsplanen för skolområde norr om Gamla Kronvägen (256) togs fram inför byggandet av Porthälla gymnasium 1962. Större delen av stadsplanen är ersatt med detaljplanen för Partille 2:14 m.fl. gymnasieområdet (847) som antogs 2013. Den del som finns kvar av den äldre stadsplanen är reglerad som ”allmänt ändamål” och behöver ändras och anpassas till omgivande förhållanden.

Planförslaget är förenligt med nu gällande översiktsplan, ÖP2035. Området pekas ut som blandstad. Det vill säga att bebyggelseområde som ska innehålla en väl avvägd variation mellan bostäder, arbetsplatser, service, fritid, rekreation, kultur och natur.

Antagandet har överklagats

Detaljplaneförslaget ställdes ut för samråd den 25 oktober till den 15 november 2018. Därefter bearbetades förslaget vidare och ställdes ut för granskning den 20 juni till den 12 augusti 2019, varefter det antogs av kommunfullmäktige den 22 oktober. Synpunkter som inkommit till samhällsbyggnadskontoret i samband med samrådet och granskningen redovisas i en samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande.

Ett överklagande av kommunfullmäktiges beslut att anta ändringarna av detaljplan för Partille 2:14 m.fl. Gymnasieområdet (847) samt Stadsplan Skolområde norr om g:a Kronvägen (256) har inkommit till kommunen och skickats vidare till mark- och miljödomstolen.

Upplysningar

Kontakta Partille kundcenter om du har frågor om detaljplanen. E-post: kundcenter@partille.se. Telefon: 031-792 10 00.

Illustration: Planprocessen

Så funkar planprocessen – steg för steg

1. Planuppdrag

Planarbetet startas när kommunstyrelsen fattat beslut om planuppdrag. Har du som privatperson eller företag en idé kring byggande som kräver att en ny detaljplan upprättas kan du ansöka om planbesked

2. Planprogram

Efter beslut om planuppdrag startar planprocessen. Som ett första steg upprättas i vissa fall ett planprogram som övergripande studerar planområdet och dess sammanhang. Kommunen gör bedömningen om planprogram ska göras. Planprogrammet skickas efter politiskt beslut om programsamråd till berörda sakägare och olika remissinstanser som får möjlighet att yttra sig skriftligt under en begränsad tid. Efter programsamrådet upprättas en programsamrådsredogörelse där kommunen svarar på de synpunkter som kommit in.

3. Samråd

I nästa steg av planprocessen arbetas ett förslag till detaljplan med samrådshandlingar fram. Nödvändiga utredningar görs. Samrådshandlingarna skickas efter politiskt beslut om samråd till berörda sakägare och olika remissinstanser som får möjlighet att yttra sig skriftligt under en begränsad tid. Vid utökat förfarande skall en kungörelse publiceras innan samråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där kommunen svarar på de synpunkter som kommit in. I standardförfarandet kan kommunen välja att inte upprätta någon samrådsredogörelse utan istället redovisa samrådet senare, i granskningsutlåtandet.

4. Granskning

Synpunkterna som kommit in under samrådet kan leda till ändringar av planförslaget. Granskningshandlingar arbetas nu fram och samrådsredogörelsen blir en del av dessa. Eventuella kompletteringar av utredningar kan göras under granskningsskedet. Granskningshandlingarna ställs ut för granskning efter politiskt beslut och berörda sakägare och remissinstanser får möjlighet för att återigen yttra sig under en begränsad tid. Efter granskningen upprättas ett granskningsutlåtande där kommunen svarar på de synpunkter som kommit in.

5. Antagande

Granskningsutlåtandet blir en del av antagandehandlingen. Mindre justeringar av planförslaget kan göras när antagandehandlingar upprättas. Detaljplanen antas därefter av kommunfullmäktige.

6. Överklagande och laga kraft

Kommunfullmäktiges beslut om att anta en detaljplan kan överklagas till mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Om du har rätt att överklaga beslutet får du beslutet och en så kallad besvärshänvisning skickat till dig. För att få överklaga beslutet ska du senast under granskningen ha lämnat skriftliga synpunkter på planförslaget.

Överklagande

Överklagandet ska ske inom tre veckor från det datum som antagandebeslutet anslagits på kommunens anslagstavla. Mark- och miljödomstolen beslutar om överklagandet avslås eller beviljas.

Laga kraft

Detaljplanen vinner laga kraft om planen inte överklagas eller om överklagandet avslås.