Ett förslag till detaljplan för upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser för fastigheten Ugglum antogs av kommunfullmäktige den 10 december 2019 och vann laga kraft den 10 januari 2020. Syftet med planen är att möjliggöra delning av fastigheten och därmed byggnation av två nya fristående villor.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-05 §44 att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att starta arbete med detaljplan för upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser för fastigheten Ugglum 1:34 samt att genomföra samråd. Detaljplaneförslaget innebär att det blir möjligt att dela fastigheten för att möjliggöra byggnation av två friliggande villor med tillfart från Granliden.

Planområdet omfattar fastigheten Ugglum 1:34 och ligger i ett befintligt villaområde. Fastigheten Ugglum 1:34 är i privat ägo.

Kommunen bedömer att:

  • Planförslaget inte medför betydande miljöpåverkan och att miljöbedömning inte är nödvändig.
  • Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan.
  • Detaljplanen är inte av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.

Förslaget till detaljplan ställdes ut för samråd från den 4 oktober till och med den 18 oktober 2019. Det lades fram för beslut av kommunfullmäktige den 10 december 2019. Fullmäktige valde att anta detaljplanen. Den vann därefter laga kraft den 10 januari 2020.

Länkar

Ta del av planbeskrivningen som pdf här.

Ta del av samrådsredogörelsen som pdf här.