Detaljplan för bostad och maskinhall (del av Lexby 1:106 m fl).