Hjälp till att förebygga spridningen av invasiva främmande djur- och växtarter i Sverige. Skicka in dina observationer till Artportalen.se.

Djur och växter som är främmande i den svenska floran och faunan kan orsaka stora problem för inhemska växter och djur och i förlängningen även för människans hälsa. Arter som hotar den biologiska mångfalden kallas för invasiva främmande arter.

Rapportera via mobilen

För att förebygga spridning och få en uppdaterad bild av utbredningen av invasiva arter i Sverige, vill länsstyrelsen ha hjälp av allmänheten att rapportera in observationer av främmande arter till artfakta.se.

Om du hittar vad du misstänker är en invasiv eller främmande art kan du rapportera in den direkt via din mobil. Bifoga gärna bilder.

Invasiva växtarter att hålla utkik efter:

 • Björnloka/jätteloka
 • Blomsterlupin
 • Gul skunkalla
 • Jättebalsamin
 • Parkslide
 • Sidenört
 • Vresros

Invasiva djurarter att hålla utkik efter:

 • Bisam
 • Gulbukig vattensköldpadda
 • Mårdhund
 • Nilgås
 • Tvättbjörn
Dessa får inte introduceras i landet, spridas i naturen eller gynnas att bli fler. Det är också förbjudet att sälja, byta och importera dessa arter.

Läs även mer om invasiva arter på Naturvårdsverkets webbplats. Där finns även råd om hur du kan hjälpa till att förebygga spridning av invasiva växtarter

Invasiva växtarter ska lämnas på ÅVC

På grund av invasiva växtarters förmåga att spridas och orsaka stora skador, behöver frökapslar, växt- jord- och rotdelar av växterna hanteras separat på återvinningscentralen i Öjersjö för minimera risken att arterna sprids vidare.

Till exempel får därför inte björnloka, parkslide, jättebalsamin, jätteloka, tromsöloka och sidenört läggas i den egna komposten eller återvinnas som trädgårdsavfall på återvinningscentralen.

Växtavfallet från dessa och andra invasiva arter ska istället lämnas på återvinningscentralen inpackade i förslutna sopsäckar som sedan läggs i containern för brännbart.

Tänk på att lägga alla delar från rot, stjälk och blad i sopsäckar. Även små delar som lämnas kvar slår snabbt rot och blir till nya plantor.