Naturen skiftar mycket i Partille och det finns många olika naturtyper representerade inom kommunens gränser. Det betyder många olika naturvärden inom räckhåll på en liten yta och mycket för dig att upptäcka.

Partille kommuns naturvårdsplan

Till grund för kommunens arbete med naturvård och klimat ligger vår naturvårdsplan. I den beskrivs de hänsynsnivåer som kommunen anser ska gälla för skyddsvärda miljöer i Partille. Planen redogör även för  kommunens naturvärden, naturtyper och arter. Till underlag för naturvårdsplanen ligger flera olika naturinventeringar.

Naturvårdsplanen omfattar all naturmark i kommunen. Däremot ingår inte grönområden på detaljplanerad mark. Planen fungerar som underlag vid samhällsplanering, ärendehantering och verksamhetsutveckling i kommunen. Planen binder även ihop praktiskt naturvårdsarbete med de av kommunfullmäktige antagna lokala miljömålen.

Naturvårdsplanen beslutades av kommunfullmäktige den 4 september 2018. Den består av själva naturvårdsplanen, en objektskatalog och två kartor som visar naturvärdesklasser och hänsynsnivåer i kommunens olika delar.

Vad gäller för ditt område i Partille?

Börja med att leta upp det geografiska område som är intressant, på kartan med naturvärdesklasser. Här redovisas 110 olika inventerade delområden. Därefter letar du upp beskrivningen av området i planens objektskatalog. Mer information om vad en naturvärdesklassning är och hur bedömningar går till finns att läsa i objektskatalogen.

Rapportera djur- och växtfynd

Den som har uppgifter till exempel om påträffade djur eller växter kan kontakta kommunekologen via Partille kundcenter så att uppgifterna kan föras in i kommunens digitala naturvärdesdatabas. Det går också att rapportera direkt till Artdatabankens artportal. Båda databaserna kontrolleras vid detaljplanering av områden i Partille.

Lokala miljömål för Partille

Det övergripande målet för Sveriges miljöpolitik är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Målet är vägledande för miljöarbetet för aktörer och myndigheter på alla nivåer i samhället.

Partille kommuns främsta vägledande styrdokument för att nå ekologisk hållbarhet är Lokala miljömål för Partille kommun 2017–2021. Med de lokala miljömålen vill vi fånga upp och strukturera allt det som görs i kommunen så att vi lättare kan mäta effekterna av det pågående arbetet och tydliggöra det för våra invånare, medarbetare och politiker.

Kommunens miljöstipendium

Varje år utlyses Partille kommuns bygg- och miljönämnds miljöstipendium på 10000 kronor. Det aktuella miljöarbetet ska vara av allmänt intresse och till nytta för fler än den egna intressegruppen. Till exempel kan det ha inneburit förbättringar av inne- eller utemiljön eller ha utförts inom luft- eller vattenvård. Det kan även handla om opinionsarbete för bättre miljö i Partille. Så väl privatpersoner som föreningar och verksamheter kan komma ifråga som stipendiater.

Länk

Läs med om kommunens priser och stipendier.

Fiskevård

Inom Partille kommun finns ett flertal fiskevårdsområdesföreningar. De sköts enligt normen och arrenderar ut sina fiskevatten till olika sportfiskeföreningar. Dessa upplåter i sin tur vattnen till allmänheten genom försäljning av fiskekort, som finns att köpa på Kulturum.

Fiskevårdsområdesföreningar i Partille

  • Säveåns fiskevårdsområde
  • Stora och Lilla Ramsjöns fiskevårdsområde
  • Kåsjöns fiskevårdsområde,
  • Mölndalsåns (Stora och lilla Hålsjöarna) fiskevårdsområde

För mer information om fiskevårdsområden i Partille kontakta kommunekologen via Partille kundcenter. För mer information om fiskekort och fiskevatten kontakta Sportfiskarna.

Skogsvård

Partille kommun äger ungefär 90 procent av all skogsmark inom kommunen. Det innebär att kommunala skogsinnehavet omfattar ungefär 2700 hektar skogsmark och skogliga impediment (myrar, hällar med mera). Hela innehavet är certifierat enligt både PEFC och FSC.

Långsiktigt hållbart skogsbruk

Certifieringarna syftar till ett långsiktigt hållbart skogsbruk där både ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter vägs in. En stor andel av skogsmarken består av lövskog, men det finns också stora områden med barrskog och blandskog av olika typer. Inkomster från skogen återinvesteras i olika naturvårdsåtgärder, exempelvis röjningar och planteringar eller skötsel av naturreservaten.

40 hektar hyggesfritt skogsbruk

Hyggesfritt skogsbruk innebär att inga större föryngringsavverkningar genomförs i området. Istället bedrivs skogsbruket med mindre huggningar i form av gläntor, eller genom gallring och blädning. Vid Prästtjärn bedrivs sedan 2008 hyggesfritt skogsbruk på omkring 40 hektar.

Olika typer av hyggesfritt skogsbruk

Runt Prästtjärn finns flera exempel på olika typer av hyggesfritt skogsbruk, framtagna som demonstrationsytor i samarbete med Skogsstyrelsen. Partille kommun var den andra kommunen i Sverige efter Lidingö som tog fram demonstrationsytor på hyggesfritt skogsbruk, och var då det största området. Generellt innebär hyggesfritt skogsbruk att åtgärder behöver genomföras oftare än i vanligt trakthyggesbruk.

Ansöka om att ta ner träd på kommunal mark

Vi får ibland önskemål från allmänheten om att fälla träd i kommunens parker och naturmark. Generellt är kommunen restriktiv med att fälla friska träd. För att vi ska kunna hantera förfrågningar och göra en enhetlig bedömning i varje enskilt fall, måste en ansökan om nedtagning av träd göras. Din ansökan ska vara godkänd av berörda grannar och inskickad senast den 15 september för att kunna handläggas och eventuellt åtgärdas under påföljande vinterhalvår.

Olovlig trädfällning polisanmäls

Det är förbjudet och straffbart att ta ned eller göra åverkan på träd som står på allmän mark. Det är endast kommunen som tillåts fälla träd på kommunens mark. Partille kommun har som rutin att polisanmäla all olovlig trädfällning eller vandalisering av träd. Du kan ansöka hos kommunen att få ta ner träd via den här blanketten.

Skyddad natur

I Partille finns många områden med intressanta och värdefulla naturmiljöer, både ur regionalt och nationellt perspektiv.

Skyddade på olika sätt

Omkring 60 procent av marken i Partille är skyddad genom olika bestämmelser. Fyra områden är skyddade som naturreservat (totalt 12,5 procent av kommunens yta) och ytterligare två genom Natura 2000.

Naturreservaten

Naturreservat sköts enligt de antagna skötselplanerna och Natura 2000-områdena enligt de av länsstyrelsen fastställda områdesplanerna. Utöver detta finns områden utpekade som riksintresse för friluftslivet och som friluftsområden.

I Partille finns fyra naturreservat:

  • Björnareåsen, 45 hektar, förvaltare: Västkuststiftelsen
  • Bokedalen, 275 hektar, förvaltare: Partille kommun
  • Jonsereds strömmar, 16 hektar, förvaltare: Partille kommun
  • Knipeflågsbergen, 405 hektar, förvaltare: Partille kommun

Läs mer om våra och andra naturreservat i Västra Götalands län på Länsstyrelsens webbplats. Vill du vandra något av Partilles naturreservat och friluftsområden? Läs mer här.

Strandskyddslagstiftningen

En stor areal av de skyddade områdena är också skyddade enligt bland annat strandskyddslagstiftningen och biotopskydd enligt miljöbalken. Många av kommunens vatten är också upptagna som vatten med miljökvalitetsnormer.

Göteborgsregionens gröna kilar

Tillväxten och exploateringstrycket i Göteborgsregionen gör att naturvårdsvärden ofta ställs mot utbyggnadsbehov. Partille kommun har deltagit i ett pilotprojekt om hur vi ska ta hand om och värna regionens stora sammanhängande naturområden – de så kallad gröna kilarna. I projektet har man tittat särskilt på Delsjön-Härskogenkilen som sträcker sig från Alingsås via Partille in till Göteborg. Läs mer på Göteborgsregionens kommunalförbunds webbplats.

Viltvård

Partille kommun bedriver en aktiv viltvård på hela markinnehavet. För att göra detta på ett så bra sätt som möjligt arrenderas all mark i kommunen ut till flera jaktlag med olika jakt- och ansvarsområden. Mycket av viltvården består i att ta om hand trafikskadat vilt.

Jakt

Jakt bedrivs främst efter rådjur och älg. Älgjakten sker inom tre älgförvaltingsområden. Jakttiderna och hur jakten skall bedrivas regleras i jaktlagstiftningen och i nyttjanderättsavtalen med respektive jaktlag. Jakten bedrivs ansvarsfullt och med stort hänsynstagande till friluftslivet. Klicka här så ser du på kartan vilka jaktområden som finns i Partille.

Älgjakten

Älgjakt i södra Sverige pågår från den andra måndagen i oktober till och med den 28 februari (vid skottår 29 februari). I Partille arrenderas den kommunägda marken ut till sex olika jaktlag. Läs mer om älgjakten här.