Använd denna checklista när du ska söka startbesked för Attefallstillbyggnad. Checklistan hjälper dig att göra en komplett ansökan med alla nödvändiga handlingar. Tänk på att du måste ha fått ett skriftligt startbesked från kommunen innan du får påbörja arbetet.

Nödvändiga handlingar

När du vill ha startbesked för Attefallstillbyggnad behöver du skicka in följande handlingar:

Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd
 

Fasadritning i skala 1:100, A3


 Ventilationsritning
 
  
  
 
Fuktskyddsprojektering

Skriva ut checklistan

Längst ner på sidan finns en knapp som ger dig möjlighet att skriva ut checklistan.

Anmälan av ej bygglovspliktig åtgärd

Använd kommunens e-tjänst för anmälan av ej bygglovspliktig åtgärd. Det går även att göra anmälan via blankett. Den finns på e-tjänstens sida.

Situationsplan i skala 1:400

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån.

 • Situationsplanen ska baseras på en aktuell enkel nybyggnadskarta som inte är äldre än 2 år. Planen ska vara i A3-format. Använd kommunens e-tjänst för att beställa en enkel nybyggnadskarta.
 • Rita in tillbyggnaden i skala 1:400 och skraffera tillbyggnaden.
 • Ange tillbyggnadens yttermått. 
 • Ange vinkelräta mått från fastighetsgräns till tillbyggnaden. 
 • Ange höjd på färdigt golv i tillbyggnaden och i befintlig byggnad.

Planritning i skala 1:100

En planritning är en horisontell genomskärning av huset.

 • Måttsätt byggnaden, både tillbyggnaden och befintlig del.
 • Tillbyggnadens placering ska fastställas med mått i förhållande till befintlig byggnad.
 • Redovisa samtliga våningsplan.
 • Redovisa rumsindelning, rummens funktioner, samt hur rummen kan möbleras.
 • Redovisa tillgängligheten i eventuellt nytt badrum och ange dörrmått (passage- och karmyttermått).
 • Markera var sektioner när tagna.
 • Redovisa var tillufts- och frånluftsventiler samt ventilationsrör placeras.
 • Kontrollera att ritningen är skalenlig, att skalan finns angiven, att skalstock finns med på ritningen, samt att datum och fastighetsbeteckning finns med. Ritningen ska vara i A3-format.

Fasadritning i skala 1:100

En fasadritning är en ritning som visar byggnadens fasad rakt framifrån från alla väderstreck.

 • Redovisa samtliga fasader och ange byggnadshöjd. 
 • Det ska tydligt framgå vad som är befintligt och vad som är nytt.
 • Ange väderstreck. 
 • Rita in befintliga och nya marknivålinjer ända till fastighetsgräns, på samtliga fasader.
 • Redovisa tak- och fasadmaterial, om du tänkt bygga exempelvis med stående panel så ska det synas på ritningen. 
 • Kontrollera att ritningen är skalenlig, att skalan finns angiven, att skalstock finns med på ritningen, samt att datum och fastighetsbeteckning finns med. Ritningen ska vara i A3-format.

Sektionsritning i skala 1:100

Sektionsritning är en vertikal genomskärning av huset.

 • Redovisa sektioner för både tillbyggnaden och den befintliga byggnaden.
 • Ange rumshöjd och taklutning.
 • Kontrollera att ritningen är skalenlig, att skalan finns angiven och att skalstock finns med på ritningen. Den ska vara i A3-format.

Ventilationsritning i skala 1:100

Vid installation av vatten och avlopp behöver ni lämna in en VA-ritning.

 • Redovisa var ni tänkt placera vatten- och avloppsrör.
 • Ange rörens dimensioner.

VA-ritning i skala 1:100

Vid installation av vatten och avlopp behöver ni lämna in en VA-ritning.

 • Redovisa var ni tänkt placera vatten- och avloppsrör.
 • Ange rörens dimensioner.

Konstruktionsritning eller teknisk beskrivning

Om du tänkt bygga exempelvis ett inglasat uterum räcker det oftast att du beskriver konstruktionen i text eller skickar in ett produktblad. Om det är en mer avancerad tillbyggnad du tänkt göra behöver du lämna in en konstruktionsritning. Redovisa uppbyggnad med material och dimensioner för tak, yttervägg och grund.

Anmälan om kontrollansvarig

Vid mer avancerade tillbyggnader kan du behöva anmäla en kontrollansvarig. På Boverkets webbplats kan du söka efter certifierade kontrollansvariga enligt gällande PBL där du bor. Anmälan av kontrollansvarig gör du enklast via kommunens e-tjänst. Det går även att göra anmälan via blankett. Den finns på e-tjänstens sida.

Godkännande från berörda grannar

Om byggnaden avses placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter måste samtliga berörda grannar medge placeringen. Om byggnaden placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter mot allmän plats så blir byggnaden istället bygglovspliktig.

U-värdesberäkning

Ange U-värden för byggnadens yttertak, ytterväggar och golv/grund.

Fuktskyddsprojektering

Beskriv hur arbetena kommer att genomföras så att fukt inte byggs in i byggnaden.

Fler handlingar kan behövas

Ibland kan fler handlingar behövas för att vi ska kunna ta ett beslut i ärendet. Om vi behöver fler handlingar så kontaktar vi dig efter att du lämnat in din ansökan.