Använd denna checklista när du ska söka startbesked för Attefallshus eller komplementbyggnad. Checklistan hjälper dig att göra en komplett ansökan med alla nödvändiga handlingar. Tänk på att du måste ha fått ett skriftligt startbesked från kommunen innan du får påbörja arbetet.

Nödvändiga handlingar

När du vill ha startbesked för Attefallshus eller komplementbyggnad behöver du skicka in följande handlingar:

Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd
 

Fasadritning i skala 1:100, A3


 

Skriva ut checklistan

Längst ner på sidan finns en knapp som ger dig möjlighet att skriva ut checklistan.

Anmälan av ej bygglovspliktig åtgärd

Använd kommunens e-tjänst för anmälan av ej bygglovspliktig åtgärd. Det går även att göra anmälan via blankett. Den finns på e-tjänstens sida.

Situationsplan i skala 1:400

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån.

 • Situationsplanen ska baseras på en aktuell enkel nybyggnadskarta som inte är äldre än 2 år. Planen ska vara i A3-format. Använd kommunens e-tjänst för att beställa en enkel nybyggnadskarta.
 • Rita in den nya byggnaden i skala 1:400.
 • Ange den nya byggnadens yttermått.
 • Ange tre vinkelräta mått från fastighetsgräns till den nya byggnaden för att fastställa byggnadens placering.
 • Ange avstånd från den nya byggnaden till eventuell befintlig byggnad.
 • Redovisa eventuella murar. 
 • Ange höjd på färdigt golv i den nya byggnaden.
 • Redovisa ledningar för vatten och avlopp.

Planritning i skala 1:100

En planritning är en horisontell genomskärning av huset.

 • Planritningen ska vara måttsatt.
 • Redovisa samtliga våningsplan
 • Redovisa rumsindelning, rummens funktioner, samt hur rummen kan möbleras.
 • Redovisa tillgängligheten i bostaden och ange dörrmått (passage- och karmyttermått).
 • Redovisa uteplats, altan, terrass eller balkong.
 • Markera var sektionerna är tagna.
 • Kontrollera att ritningen är skalenlig, att skalan finns angiven, att skalstock finns med på ritningen, samt att datum och fastighetsbeteckning finns med. Ritningen ska vara i A3-format.

Fasadritning i skala 1:100

En fasadritning är en ritning som visar byggnadens fasad rakt framifrån från alla väderstreck.

 • Redovisa samtliga fasader och ange nockhöjd.
 • Ange väderstreck.
 • Rita in befintliga och nya marknivålinjer ända till fastighetsgräns, på samtliga fasader.
 • Redovisa tak- och fasadmaterial, om du tänkt bygga exempelvis med stående panel så ska det synas på ritningen.
 • Kontrollera att ritningen är skalenlig, att skalan finns angiven, att skalstock finns med på ritningen, samt att datum och fastighetsbeteckning finns med. Ritningen ska vara i A3-format.

Sektionsritning i skala 1:100

Sektionsritning är en vertikal genomskärning av huset.

 • Ange rumshöjd och taklutning.
 • Kontrollera att ritningen är skalenlig, att skalan finns angiven och att skalstock finns med på ritningen. Den ska vara i A3-format.

Ventilationsritning i skala 1:100

Redovisa var tillufts- och frånluftsventiler placeras, samt placering av ventilationsrör.

VA-ritning i skala 1:100

Vid installation av vatten och avlopp behöver ni lämna in en VA-ritning.

 • Redovisa var ni tänkt placera vatten- och avloppsrör.
 • Ange rörens dimensioner.

Konstruktionsritning eller teknisk beskrivning

Om du har tänkt att bygga ett växthus eller en oisolerad förrådsbyggnad räcker det oftast att du beskriver konstruktionen i text eller skickar in ett produktblad. Om det är en mer avancerad byggnad du tänkt bygga behöver du lämna in en konstruktionsritning. Redovisa uppbyggnad med material och dimensioner för tak, yttervägg och grund.

Godkännande från berörda grannar

Om byggnaden avses placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter måste samtliga berörda grannar medge placeringen. Om byggnaden placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter mot allmän plats så blir byggnaden istället bygglovspliktig.

Fler handlingar kan behövas

Ibland kan fler handlingar behövas för att vi ska kunna ta ett beslut i ärendet. Om vi behöver fler handlingar så kontaktar vi dig efter att du lämnat in din ansökan.