Att bygga en altan eller anlägga en pool är något som många husägare väljer att göra. Ibland krävs bygglov och ibland inte. Här reder vi ut vad som gäller.

Altan

En altan kan vara allt från ett lågt trädäck invid marken till en stor konstruktion på pelare. Variationerna innebär att altaner påverkar husets utseende och omgivningen i olika grad. Därför krävs bygglov för vissa altaner medan andra får byggas utan bygglov.

När behövs inte bygglov?

 • En altan, fristående eller sammanbyggd med bostadshuset, som är lägre än 0,5 meter bedöms inte vara bygglovspliktig. Tänk på att altanen måste följa detaljplanen.
 • En altan som sitter ihop med bostadshuset och är lägre än 1,2 meter och placeras minst 4,5 meter från tomtgräns bedöms inte vara bygglovspliktig. Tänk på att altanen måste följa detaljplanen.
 • Riksdagen har beslutat, från och med den 1 juli i år, att en altan som uppförs inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus inte kräver bygglov om altanen inte är högre än 1,8 meter och placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns. Altanen får uppföras närmare tomtgräns än 4,5 meter om berörd granne medger det. Obs! Undantaget gäller inte om det i detaljplanen står att åtgärden kräver bygglov. Bygglov krävs också om åtgärden ska utföras på byggnader eller i bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

När behövs bygglov?

 • Altaner som inte uppfyller kriterierna enligt ovan bedöms vara bygglovspliktiga.
 • Planerar du att göra en ny dörröppning i samband med uppförandet av din altan så krävs bygglov för den nya dörren.
 • Vill du glasa in din altan eller bygga ett uterum så krävs bygglov.
 • Vill du bygga en altan ovanpå en byggnad eller i en byggnads takfall krävs bygglov.

Klicka för att läsa mer om altaner, uteplatser och uterum i Boverkets kunskapsbank.

Om du behöver råd kring altaner kan du kontakta byggenheten via Partille kundcenter.

Pool

När du ska bygga en pool eller damm på din tomt är det viktigt att du bygger den barnsäkert och att du har ett bra skydd runt poolen så att ingen kan trilla ner i den. Boverkets byggregler (BBR) innehåller föreskrifter om skydd mot drunkning som du måste följa. Läs gärna på Boverkets webbplats om vad du ska tänka på när du anlägger en pool. Barnsäkerhetsrådet har tagit fram en broschyr "Barnsäker pool och trädgårdsdamm" som tydliggör dessa regler.

I de flesta fall får du anlägga en pool utan bygglov, men det beror på hur den utformas. Om poolen grävs ner på tomten utan att marken omkring påverkas, krävs normalt varken bygglov, marklov eller anmälan.

När behövs bygglov eller anmälan?

Om du vill:

 • Bygga en poolkant som är högre än 0,5 meter ovan mark krävs bygglov.
 • Förändra marken runt poolen (schaktar ur eller fyller upp) mer än 0,5 meter krävs marklov.
 • Uppföra en altan i anslutning till poolen så kan altanen vara bygglovspliktig beroende på utformning.
 • Förse poolen med ett pooltak kan taket vara bygglovspliktigt beroende på utformning.
 • Ansluta poolen till det kommunala vatten- och avloppsnätet är det anmälningspliktigt. Anmäl ej bygglovspliktig åtgärd här.

Viktigt att tänka på

Du som är fastighetsägare ansvarar för att ingen annan påverkas negativt av det du bygger. Därför kan det vara bra att placera poolen på tillräckligt långt avstånd från tomtgränsen.

Klicka för att läsa Partille kommuns riktlinjer om vattenhantering för privata pooler, utomhusspa och badtunnor.

Om du behöver råd kring pooler kan du kontakta byggenheten via Partille kundcenter.

Vanliga frågor och svar

Vad får jag bygga?

Vad tillåter detaljplanen?

Om det som du tänkt göra kräver ett bygglov, så är nästa steg att läsa igenom detaljplanen som gäller för din fastighet. Är de ändringar du tänkt göra tillåtna eller finns det begränsningar?

Detaljplanen beskriver bland annat hur fastigheten får användas (till exempel till boende, affär, verkstad), hur stort och högt du  får bygga . Kontakta gärna bygglovsenheten via Partille kundcenter för att få veta mer om vad detaljplanen tillåter för din fastighet. Du kan också få detaljplanen skickad till dig genom att kontakta kundcenter.

Ansöka om planbesked

Om du vill göra något som kräver en ny eller ändrad detaljplan kan du ansöka om planbesked. Ändringar kan göras om ändringen är förenlig med detaljplanens syfte, med övriga planbestämmelser och i övrigt inte innebär några olägenheter. Det är kommunen som avgör om det är lämpligt att använda sig av ändring av detaljplan i ett enskilt fall. Kontakta planenheten via Partille kundcenter för mer information.

Vad är kontrollansvarig?

Vid större eller mer avancerade åtgärder ska det finnas en kontrollansvarig person som är certifierad och har en oberoende ställning till den som utför arbetet. Den kontrollansvarige ska ta fram en kontrollplan och följa denna genom hela processen. På Boverkets webbplats kan du söka efter certifierade kontrollansvariga där du bor. Anmäl vem som är kontrollansvarig via Partille kommuns e-tjänst Anmälan av kontrollansvarig.

Vad är ett färdigställandeskydd?

Ett färdigställandeskydd är en försäkring som ska hjälpa byggherren om den entreprenör som anlitas för arbetena går i konkurs eller av annan anledning inte kan färdigställa arbetena. På Boverkets webbplats kan du läsa mer om färdigställandeskydd.

Hur får jag tag på fastighetsinformation?

Bygglovsritningar

Kontakta Partille kundcenter om du vill ta del av gamla bygglovsritningar ur Partille kommuns arkiv eller handlingar i pågående ärenden. Du kan även söka efter bygglovsritningar i kommunens e-arkiv.

Fastighetsinformation

Har du frågor om en fastighets taxeringsvärde, vem som äger den, var tomtgränsen går eller eventuella servitut vänder du dig till Lantmäteriet.

Äger du en fastighet kan du logga in på Lantmäteriets tjänst ”Min fastighet” och få se samlad information om den. Du kan också ställa frågor som gäller flerbostadshus. Lantmäteriet har ett register över alla bostadslägenheter i landet. Det innehåller grundläggande information om bland annat area, antal rum, kökstyp med mera.

Stycka av tomt

Till Lantmäteriet ska du också vända dig om du vill stycka av en tomt. Men kolla först med kommunen vad detaljplanen tillåter.

Hur lång är handläggningstiden?

Handläggningstiden påbörjas först när ett ärende är komplett. Det vill säga att alla nödvändiga uppgifter och handlingar finns i ärendet för att handläggningen ska kunna påbörjas. Du får ett brev med bekräftelse när ditt ärende är komplett. Från det att ärendet är komplett har vi tio veckor på oss att handlägga en ansökan och fyra veckor på oss att handlägga en anmälan. Behövs mer tid för utredning i en bygglovsansökan har vi möjlighet att förlänga med ytterligare tio veckor. När vi tagit beslut i ärendet får du besked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden beror på hur stort bygget är och vilken handläggning ärendet kräver. En handläggningskostnad tas ut både för ansökan och anmälan. Avgift tas ut även vid avslag av ansökan eller anmälan, samt för ansökan och anmälan som återtas. Det kan även tillkomma kostnader för beställning av kartmaterial, husutsättning och lägeskontroll. Ibland tillkommer även planavgift. I Partille kommuns bygglovstaxa och taxa för planavgifter samt kart- och mätverksamhet kan du läsa mer om hur vi beräknar våra kostnader.

Vad händer om jag bygger utan tillstånd?

Om du påbörjar en åtgärd som är lov- eller anmälningspliktig utan att ha fått ett startbesked kan du tvingas betala en sanktionsavgift. Du riskerar även att behöva återställa det olovligt byggda eller rivna. Om du tar det som lovet eller anmälan avser i bruk innan du har fått ett slutbesked, kan du också tvingas betala en sanktionsavgift.