Vill du bygga nytt, glasa in altanen eller riva ett gammalt garage? Då ska du vända dig till Partille kommun för att söka bygglov eller att göra en bygganmälan. Det finns också sådant du får göra utan att kontakta oss. Här får du koll på vad som gäller.

Få med alla handlingar

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende måste alla nödvändiga handlingar vara inlämnade. Läs igenom våra checklistor för information om vilka handlingar som din ansökan eller anmälan måste innehålla. Få koll på bygglovsprocessen och vad som menas med begrepp som startbesked, förhandsbesked, tekniskt samråd och mycket annat här.

Sök lov digitalt

I Partille kommun kan du göra anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd och söka bygglov, rivningslov och marklov digitalt. Du kan även  lämna in  handlingarna i Partille kundcenter i kommunhuset.

Kontakta byggenheten

För allmänna frågor om bygglov

Du når byggenheten via Partille kundcenter, e-post: kundcenter@partille.se, telefonnummer 031–792 10 00. Vi har telefontid helgfria vardagar måndag till fredag, klockan 10–12. Du har även möjlighet att komma på drop in-rådgivning i Partille kommunhus på Gamla Kronvägen 34 helgfria måndagar klockan 16–18.

Avvikande öppettider över jul och nyår

Under jul- och nyårsveckan är bemanningen lägre på enheten. Det innebär att det kan ta lite längre tid innan du kommer fram till oss på våra telefontider.

Mellan den 23 december 2019 och 6 januari 2020 har byggenheten ingen drop in-rådgivning om bygglov på måndagar. Sista drop in-rågivningen är måndagen den 16 december, klockan 16-18. Det första tillfället efter nyår är måndagen den 13 januari.

Vid pågående bygglovsärenden

Kontakta din handläggare antingen via e-post eller via telefon på handläggarens angivna telefontider genom Partille kundcenter, telefonnummer 031-792 10 00.

Ändrade öppettider hösten 2019

På grund av förvaltningsaktiviteter har byggenheten har förkortad telefontid den 12 november. Då går det att ringa klockan 10-11.

Detta får du göra utan lov eller anmälan

Om du har ett en- eller tvåfamiljshus får du bygga eller anlägga:

 • Från och med den 1 juli i år krävs inte bygglov för en altan som uppförs inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus om altanen inte är högre än 1,8 meter och placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns. Altanen får uppföras närmare tomtgräns än 4,5 meter om berörd granne medger det. Undantaget gäller inte om det i detaljplanen står att åtgärden kräver bygglov. Bygglov krävs också om åtgärden ska utföras på byggnader eller i bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

 • Skyddad uteplats med plank eller mur. Planket eller muren får inte vara högre än 1,8 meter och inte sträcka sig längre ut från bostadshuset än 3,6 meter. Planket eller muren får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter utan grannes godkännande.

 • Skärmtak får anordnas över en uteplats enligt ovan, eller över en altan, balkong eller entré. Den totala ytan av skärmtak får inte vara större än 15 kvadratmeter. Skärmtaken får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter utan grannes godkännande.

 • Friggebod med en yta om maximalt 15 kvadratmeter och högst 3 meter i nockhöjd. Den får inte ligga närmare tomtgräns än 4,5 meter utan grannes godkännande. Läs mer om reglerna för friggebod och attefallshus här.

 • Staket som är högst 1,10 meter och har en genomsiktlighet på minst 50 procent. Tänk på att placera staketet en bit in på din tomt för att underlätta framtida underhåll.

 • Parkeringsplats för en- eller tvåfamiljshus inom den egna fastigheten.

Detta måste du söka lov för

Större utvändiga och invändiga förändringar av en fastighet kräver som regel bygglov, rivningslov eller marklov. Läs gärna mer om att bygga nytt, om eller till på Boverkets webbplats.

Exempel på vad som kräver bygglov:

Detta gäller för marklov

Om du ska höja eller sänka marknivån mer än 50 centimeter krävs alltid marklov inom detaljplanerat område. Läs mer i vår checklista om markarbeten. Observera att områden närmast Säveån och andra vattendrag har kritiska stabilitetsförhållanden. Läs mer om skredrisk och fastighetsägares ansvar att säkerställa erforderlig markstabilitet.

Detta gäller för rivningslov

När du ska riva en hel eller en del av en byggnad inom ett detaljplanerat område behövs rivningslov. Bor du utanför ett sådant område behövs en rivningsanmälan och startbesked. Läs mer i vår checklista för rivning av byggnad eller del av byggnad. Om du ska riva något som inte kräver bygglov behövs i regel inte rivningslov. Till exempel en friggebod.

Det här kräver bygganmälan

I vissa fall ska du inte söka bygglov, utan istället göra en anmälan till kommunen. När du lämnar in en anmälan behöver du alltid få ett startbesked innan du får påbörja arbetena. Exempel på vad som är anmälningspliktigt:

 • Attefallsåtgärder, det vill säga attefallshus om 25 kvadratmeter (komplementbyggnad eller komplementbostadshus), 15 kvadratmeter tillbyggnad, takkupa eller inredning av ytterligare en lägenhet. Läs vilka regler som gäller.
 • Om du ändrar något som påverkar byggnadens bärande delar eller gör stora ändringar av planlösningen.
 • Installationer eller väsentliga ändringar av hissar eller anordningar för ventilation.
 • Installationer eller väsentliga ändringar när det gäller vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt.
 • Sådant som påverkar brandskyddet i en byggnad.
 • Rivning av vissa byggnader eller delar av byggnader som inte kräver lov.
  Installation av braskamin eller eldstad. Läs vilka regler som gäller.

Det här gäller för strandskydd

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskyddet gör att vi alla kan njuta av fina strandområden och att djur och växter kan fortsätta leva i sin miljö.

I Partille omfattar strandskyddet mellan 100 och 300 meter från strandlinjen och ungefär lika långt ut i vattnet. Tänk på att även mindre vattendrag kan vara skyddade. Inom detaljplanelagt område är strandskyddet oftast upphävt, förutom i äldre planer. Kontakta Partille kundcenter för att få veta vad som gäller för din fastighet.

Strandskyddslagstiftningen är att förbudslagstiftning vilket innebär att det inte är tillåtet att vidta några åtgärden inom strandskyddat område. Lagstiftningen lämnar dock möjligheten till dispens från bestämmelserna under förutsättning att vissa särskilda skäl kan uppfyllas.

I de flesta fall ansöker du om dispens hos kommunens bygg- och miljönämnd. Partille kommun tar ut en fast handläggningsavgift om 8 timmar i enlighet med fastställd taxa när det gäller dispensansökningar. Taxan är beslutad av kommunfullmäktige.

När det gäller Natura 2000-områden, naturreservat som inte är beslutade av kommunen eller områden med skyddad landskapsbild är det Länsstyrelsen som handlägger ansökan. Det är också Länsstyrelsen som prövar dispensbeslut som bygg- och miljönämnden tagit.

Läs mer om strandskydd på Naturvårdsverkets webbplats.
Läs mer om strandskyddsdispens på Länsstyrelsen i Västra Götalands webbplats:
Om strandskyddsdispens för privatpersoner och hur du söker dispens
Om strandskyddsdispens för företag och hur du söker dispens

Det här gäller för kulturhistoriska värden

Planerar du att bygga om eller till i en kulturmiljö, börja med att göra en första avstämning med kommunens byggenhet.

Partille kommun har upprättat ett eget program för bevarande och utveckling av kulturmiljöer. Programmet omfattar enskilda byggnader och områden från början av 1800-talet och framåt.

Kommundelen Jonsered är utsedd av den statliga myndigheten Riksantikvarieämbetet som ett riksintresse för kulturmiljövården. Riksintresset omfattar hela Jonsereds samhälle, Herrgården med torpställen, Bokedalen och koloniområdet Amerika.

Vanliga frågor och svar

Vad får jag bygga?

Vad tillåter detaljplanen?

Om det som du tänkt göra kräver ett bygglov, så är nästa steg att läsa igenom detaljplanen som gäller för din fastighet. Är de ändringar du tänkt göra tillåtna eller finns det begränsningar?

Detaljplanen beskriver bland annat hur fastigheten får användas (till exempel till boende, affär, verkstad), hur stort och högt du  får bygga . Kontakta gärna bygglovsenheten via Partille kundcenter för att få veta mer om vad detaljplanen tillåter för din fastighet. Du kan också få detaljplanen skickad till dig genom att kontakta kundcenter.

Ansöka om planbesked

Om du vill göra något som kräver en ny eller ändrad detaljplan kan du ansöka om planbesked. Ändringar kan göras om ändringen är förenlig med detaljplanens syfte, med övriga planbestämmelser och i övrigt inte innebär några olägenheter. Det är kommunen som avgör om det är lämpligt att använda sig av ändring av detaljplan i ett enskilt fall. Kontakta planenheten via Partille kundcenter för mer information.

Vad är kontrollansvarig?

Vid större eller mer avancerade åtgärder ska det finnas en kontrollansvarig person som är certifierad och har en oberoende ställning till den som utför arbetet. Den kontrollansvarige ska ta fram en kontrollplan och följa denna genom hela processen. På Boverkets webbplats kan du söka efter certifierade kontrollansvariga där du bor. Anmäl vem som är kontrollansvarig via Partille kommuns e-tjänst Anmälan av kontrollansvarig.

Vad är ett färdigställandeskydd?

Ett färdigställandeskydd är en försäkring som ska hjälpa byggherren om den entreprenör som anlitas för arbetena går i konkurs eller av annan anledning inte kan färdigställa arbetena. På Boverkets webbplats kan du läsa mer om färdigställandeskydd.

Hur får jag tag på fastighetsinformation?

Bygglovsritningar

Kontakta Partille kundcenter om du vill ta del av gamla bygglovsritningar ur Partille kommuns arkiv eller handlingar i pågående ärenden. Du kan även söka efter bygglovsritningar i kommunens e-arkiv.

Fastighetsinformation

Har du frågor om en fastighets taxeringsvärde, vem som äger den, var tomtgränsen går eller eventuella servitut vänder du dig till Lantmäteriet.

Äger du en fastighet kan du logga in på Lantmäteriets tjänst ”Min fastighet” och få se samlad information om den. Du kan också ställa frågor som gäller flerbostadshus. Lantmäteriet har ett register över alla bostadslägenheter i landet. Det innehåller grundläggande information om bland annat area, antal rum, kökstyp med mera.

Stycka av tomt

Till Lantmäteriet ska du också vända dig om du vill stycka av en tomt. Men kolla först med kommunen vad detaljplanen tillåter.

Hur lång är handläggningstiden?

Handläggningstiden påbörjas först när ett ärende är komplett. Det vill säga att alla nödvändiga uppgifter och handlingar finns i ärendet för att handläggningen ska kunna påbörjas. Du får ett brev med bekräftelse när ditt ärende är komplett. Från det att ärendet är komplett har vi tio veckor på oss att handlägga en ansökan och fyra veckor på oss att handlägga en anmälan. Behövs mer tid för utredning i en bygglovsansökan har vi möjlighet att förlänga med ytterligare tio veckor. När vi tagit beslut i ärendet får du besked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden beror på hur stort bygget är och vilken handläggning ärendet kräver. En handläggningskostnad tas ut både för ansökan och anmälan. Avgift tas ut även vid avslag av ansökan eller anmälan, samt för ansökan och anmälan som återtas. Det kan även tillkomma kostnader för beställning av kartmaterial, husutsättning och lägeskontroll. Ibland tillkommer även planavgift. I Partille kommuns bygglovstaxa och taxa för planavgifter samt kart- och mätverksamhet kan du läsa mer om hur vi beräknar våra kostnader.

Vad händer om jag bygger utan tillstånd?

Om du påbörjar en åtgärd som är lov- eller anmälningspliktig utan att ha fått ett startbesked kan du tvingas betala en sanktionsavgift. Du riskerar även att behöva återställa det olovligt byggda eller rivna. Om du tar det som lovet eller anmälan avser i bruk innan du har fått ett slutbesked, kan du också tvingas betala en sanktionsavgift.