Asbest är små, små fibrer som lätt hamnar i lungorna och skadar kroppen. Här är information om vad som gäller för dig som privatperson och hanterar eternit, inomhus eller utomhus. Yrkesmässig hantering innebär hårdare krav och regleras bland annat av Arbetsmiljöverket.

Asbest är hälsofarligt

Eternit innehåller asbest. Asbest är små fibrer som kan tränga ned i lungorna och skada lungvävnaden. Asbest är hälsofarligt!

Eternit är asbestcementskivor och ska hanteras med stor varsamhet. Plattorna ska helst hanteras hela. Intakta plattor som sitter på fasad eller tak utgör ingen hälsofara. Om en platta skadas frigörs ett asbestdamm som är en stor hälsorisk.

Rivning av eternitplattor

Om hantverkare anlitas ska de ha ett särskilt asbesttillstånd från Arbetsmiljöverket. Görs arbetet själv, använd andningsskydd och skyddsklädsel. Hitta mer information på arbetsmiljöverkets webbplats.

Tänk på att inte utsätta grannar eller dig själv för damm. Hantera skivorna så varsamt som möjligt, så att de inte går sönder och det farliga dammet frigörs. För att minska damning vid rivning kan plattorna spolas med vatten. Högtryckstvätt ska inte användas. 

Avfall

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar för avfallet och står för kostnader i samband med rivningen. Materialet är bygg- och rivningsavfall, alltså inte hushållsavfall eller grovavfall. Asbestavfallet får endast lämnas på återvinningscentralen vid Tagene, Karlsbogårdsgatan 30, Göteborg, mot särskild avgift.

Plattorna ska packas i tjock byggplast (0,2 mm) och tejpas lufttätt. Om asbestavfall förpackas felaktigt tas det inte emot. Förpackningen ska märkas med ordet Asbest. Kontakta Renova för närmare information. Om plattorna "byggs in", det vill säga om nytt fasadmaterial sätts upp utanpå eterniten ska fasaden märkas med en beständig skylt om att eternit finns under fasaden.

För mer information kontakta: