Som fastighetsägare med enskilt avlopp är det ditt ansvar att se till att anläggningen töms. Renova sköter tömning av slutna tankar, slamavskiljare och fettavskiljare på uppdrag av Partille kommun. Det innebär att du ska kontakta Renova när det är dags för något av dessa uppdrag. Ingen annan slamsugare får anlitas för denna typ av arbete.

Kontakta Renova

Kontakta Renovas Kundsupport om du har frågor eller vill beställa slamtömning. Telefon: 031-61 85 00, helgfria vardagar klockan 8–16.30. E-post: kundservice@renova.se

Jourtelefon slamsugning

Om du behöver akut hjälp med slamtömning efter klockan 16.30, samt lördagar, söndagar och helgdagar, ring jourtelefon: 031-61 87 75.

När ska tömning ske?

Sluten tank

Sluten tank töms när den är full, dock minst en gång per år. Du kontaktar Renova när det börjar bli dags. En beställd tömning sker inom en vecka efter det att beställningen har gjorts.

Slamavskiljare, fettavskiljare och minireningsverk

Slamavskiljare (en-, två- eller trekammarbrunn) och minireningsverk töms generellt enligt schema en gång per år. På tillståndet från kommunens miljöavdelning står vad som gäller för din anläggning. De schemalagda tömningarna meddelas i förväg av Renova.

Vid ombyggnad eller flytt

Beställ alltid sluttömning av Renova vid ombyggnad av det enskilda avloppet eller vid flytt från fastigheten.

Var tar slammet vägen?

Slammet transporteras till Ryaverket i Göteborg för vidare behandling.

Vad kostar slamtömning?

Alla slamtömningar faktureras av kommunen. Om du behöver göra en extra tömning eller en akut tömning det vill säga en tömning som sker snabbare än ovanstående intervall så kostar det lite mer än den vanliga avgiften. Kostnaderna för slamtömning regleras i Partille kommuns avfallstaxa.

Underlätta för slamtömmarna

För att slamtömningen ska fungera så bra och säkert som möjligt är det viktigt att alla kunder försöker underlätta slamtömmarnas arbete. På så sätt kan du även undvika ökade kostnader för din slamtömning. Läs mer i broschyren Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp.

Brunnslocket bör väga max 15 kilo

Locket på brunnen bör väga max 15 kilo. Byt till ett brunnslock av lättare material som plast, glasfiber eller plåt. Av säkerhetsskäl bör locket utrustas med lås.

Slangdragningen bör inte vara längre än 10 meter

Slangdragningen till brunnen bör inte överstiga 10 meter eller ske i lutande terräng. Uppfylls inte detta uppmanas du att skaffa en sugslang med tillhörande kopplingar. Slangen läggs ut mellan avloppsanläggningen och slambilens angöringsplats innan slamtömningen. Tänk på att chauffören måste kunna tömma ända ner i botten på anläggningen. Tag därför gärna någon extra meter slang.

Alternativt, gräv ner en fast sugledning mellan slambilens angöringsplats och anläggningen. Om röret ej går ned i anläggningen direkt ska en lös slang finnas vid anläggningen kopplad på sugledningen så att chauffören kan tömma anläggningen utan problem ända ner i botten.

Du bör även kunna svara JA på följande frågor

  • Är vägen framkomlig?
  • Kan slambilen vända?
  • Finns det uppställningsplats för slambilen?
  • Har sugslangen fri väg?
  • Är anläggningen väl synlig?
  • Har fastigheten tillstånd för enskilt avlopp?
  • Töms anläggningen minst en gång per år?
  • Håller du koll på vad man får och inte får spola ner i avloppet?

Kortfattat om enskilt avlopp

Om din fastighet inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet måste du själv ordna rening av avloppsvattnet genom anläggande av enskilt avlopp. Som fastighetsägare är du ansvarig för att reningsanläggningen fungerar som den ska och för slamtömning. Beroende på var du bor och vad anläggningen ska användas till behöver du antingen ansöka om tillstånd eller göra en skriftlig anmälan till kommunen. Det gäller både om det är en ny avloppsanordning eller om du ändrar den befintliga. Om du har frågor om tillstånd för enskilt avlopp kan du läsa mer på sidan Vatten och avlopp eller kontakta Partille kundcenter.