Med farligt avfall avses produkter innehållande ämnen med egenskaper som kan vara farliga för människors och djurs hälsa och för miljön. Därför är det viktigt att avfallet hanteras på rätt sätt. Sortera ut ditt farliga avfall och lämna det på Öjersjö återvinningscentral eller till farligt avfallbilen som kör i Partille fyra gånger om året. För företag gäller dock särskilda regler vid hantering av farligt avfall.

Hårt reglerad hantering

Hantering av farligt avfall omfattar flera steg från insamling, mellanlagring och återvinning, till transport och bortskaffande av farligt avfall. Eftersom farligt avfall innehåller ämnen med egenskaper som kan vara farliga omfattas hanteringen av särskilda bestämmelser. All avfallshanteringen styrs av avfallsdirektivet (2008/98/EG) och avfallsförordningen (2011:927).

 • Avfallsdirektivet ger inriktningen för avfallshanteringen och innebär att vi så långt som möjligt ska arbeta för att förebygga avfall, i andra hand återanvända det, i tredje hand återvinna det och i sista hand att deponera eller på annat sätt bortskaffa avfallet.

 • Avfallsförordningen innehåller bestämmelser om avfall och hantering av avfall. I förordningen klassas även olika slags avfall. Vilken klassificering ett avfall har avgör vilka miljöbestämmelser ska tillämpas i hanteringens olika steg. Farligt avfall är markerat med en asterisk (*) i avfallsförteckningen i bilaga 4 till avfallsförordningen.

Vad klassas som farligt avfall?

Med farligt avfall avses produkter innehållande ämnen med egenskaper som kan vara farliga för människors och djurs hälsa och för miljön. Till exempel  frätande, giftigt, cancerframkallande, brandfarligt eller explosivt.

Tumregel: Uttjänta produkter med symboler eller annan information som berättar att produkten innehåller kemikalier som är farliga för människor, djur eller miljön klassas som farligt avfall. Elavfall kan också innehålla farliga ämnen som kvicksilver, bly, kadmium och freoner.
 • Exempel på avfallsrester som klassas som farligt avfall: mineraloljor som spilloljor, smörjoljor och motoroljor, rengöringsmedel, rester av bekämpningsmedel inklusive insektssprayer och ogräsmedel, batterisyra, ammoniak, kalklösare och lut, fix- och framkallningsvätska, lösningsmedel som lacknafta, T-sprit, bensin och aceton. Rester av färg, lim och avfettningsmedel liksom rester av nagellack och nagellackborttagningsmedel klassas också som farligt avfall.

 • Exempel på produkter som klassas som farligt avfall: eternit och asbest, lysrör, lågenergilampor och glödlampor, läkemedel, kvicksilvertermometrar, bilbatterier och småbatterier, mobiltelefoner, eldrivna hushållsprodukter som brödrostar, eltandborstar, rakapparater och vispar, hemelektronik som teveskärmar, och datorer, kylmöbler och vitvaror, annan småel och produkter med inbyggda batterier.

Var lämnas farligt avfall?

Farligt avfall kan du lämna in på olika sätt, beroende på vad som passar dig bäst och beroende på vad det är för produkt.

Öjersjö återvinningscentral

På Öjersjö återvinningscentral kan du lämna merparten av ditt farliga avfall. Men det finns några produkter vars hantering styrs av särskilda bestämmelser som gör att vi inte kan ta emot dem på återvinningscentralen:

 • Asbest och eternit: Kan enbart kan lämnas i särskilda behållare på Tagene återvinningscentral och Tagene deponi i Göteborg.  Läs mer om inlämning av asbest och eternit på Renovas webbplats. Läs mer om hantering av asbest och eterntit. Vid yrkesmässig hantering av asbest och eternit ställs hårdare krav – läs mer på arbetsmiljöverkets webbplats.

 • Däck: För däck finns det ett produktionsansvar och därför lämnar du dessa till närmaste däckhandlare. De är skyldiga att ta emot dessa utan kostnad för konsumenten. Är däcken monterade på fälg har däckhandlaren rätt att ta en ersättning för avmontering

 • Explosiva varor: Fyrverkeri, nödraketer eller ammunition kan bara lämnas till godkänd återförsäljare eller till polisen. Kontakta alltid polisen innan du åker dit med en explosiv vara. Telefon: 114 14.

 • Läkemedel: Gammal och oanvänd medicin ska lämnas tillbaka till ett apotek som skickar den till särskilda förbränningsanläggningar. Läs mer på Läkemedelsverkets webbplats.

Farligt avfall-bilen

Farligt avfall-bilen kommer till bestämda platser i Partille för insamling fyra gånger per år. Turerna körs på kvällen för att så många som möjligt ska kunna komma till bilen. Farligt avfall-bilens turlista

Med farligt avfall-bilen vill vi göra det enklare för dig att lämna mindre mängder farligt avfall. Till exempel bilbatterier och vanliga batterier, lågenergilampor, lysrör och glödlampor, mindre el- och batteridrivna hushållsprodukter, mobiltelefoner, små tryckbehållare till exempel för raklödder, rester av färg, hårstylingprodukter med aerosolspray, insekts- och ogräsmedel, lim, lösningsmedel, rengöringsmedel och olja.

Kylmöbler, vitvaror och annat större elektronikavfall måste av utrymmesskäl alltid lämnas på återvinningscentralen. Och det är bara hushållen i Partille som får lämna till farligt avfall-bilen, alltså inte företag eller andra verksamheter.

Grovsoprum

En del fastighetsägare erbjuder sina hyresgäster möjlighet att sortera ut farligt avfall direkt i grovsoprummet. Andra erbjuder hämtning ett par gånger per år. Fråga din fastighetsägare hur det fungerar där du bor.

Batteriholken

Batteriholkar finns på flera återvinningsstationer i Partille. Där kan du lämna dina uttjänta småbatterier för återvinning. På batteriåtervinningens webbplats finns adresser till alla batteriholkar i Partille.

Butiker som säljer elprodukter

Enligt lagen om producentansvar har butiker som säljer elprodukter skyldighet att ta emot uttjänta elprodukter från konsumenter. Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats. Detta gäller:

 • Större butiker med elektronikförsäljning på en yta från 400 kvadratmeter och uppåt tar emot alla typer av uttjänta mindre elprodukter. Till exempel elvisp, hårfön, mobil eller en batteridriven leksak så länge yttermåttet är 25 centimeter eller mindre.

 • För övriga butiker gäller principen en mot en, det vill säga när du köper en ny produkt har du möjlighet att lämna en motsvarande gammal produkt i butiken. Till exempel tvättmaskin, TV, dammsugare, elvisp, hårfön, mobil eller en batteridriven leksak.

Samlaren

Samlaren är ett skåp där du kan lämna batterier, glödlampor och lågenergilampor och mindre elektronikprylar som hörlurar och mobiltelefoner. Avfallet hämtas av Renova. Sådan skåp finns utanför ICA Maxi i Allum, i rummet för återvinning, och hos ICA Prima i Sävedalen.

Farligt avfall på företag

Det finns särskilda regler för hur ditt företag och verksamhetsutövare ska sortera, dokumentera och transportera farligt avfall så att människor och miljö inte kommer till skada. Läs mer om hanteringen på farligt avfall på företag på sidan Tillstånd och tillsyn. Där finns mer information om följande punkter:

 • Företagare får inte använda insamlingssystem avsedda för hushåll för inlämning av farligt avfall. Till exempel lämna farligt avfall på Öjersjö återvinningsstation eller till farligt avfall-bilen.

 • Farligt avfall får inte blandas med övrigt avfall från företaget och det ska förvaras så att det inte kan skada människors hälsa eller förorena miljön, helst i ett utrymme som går att låsa.

 • Transport av mindre mängder farligt avfall från ditt företag kan ske i egen regi, men du måste göra en anmälan till länsstyrelsen. I alla andra fall måste farligt avfall hämtas av en transportör som har tillstånd från länsstyrelsen att köra farligt avfall.

 • Du har också ansvar för att dokumentera hantering och transporter av farligt avfall från ditt företag eller verksamhet.