Under 2019 har kommunen skickat ut brev med uppgifter om genomsnittliga avfallsvikter för dig och för andra villahushåll i ditt närområde. Genom att i vikt visa hur mycket avfall ett hushåll slänger jämfört med andra hushåll, har vi velat motivera fler att minska sin totala mängd restavfall.

Nu är projektet avslutat. Vi vill veta hur du som fått våra brev upplevt det.

Klicka för att fylla i enkäten!

Mer om projektet 

Kontakta Partille kundcenter om du har frågor om det nu avslutade projektet som inte besvaras i här nedanför. Deltagande hushåll har haft tillgång till dessa frågor och svar under hela projekttiden. Deltagandet har varit frivilligt och hushållen har när som helst kunnat avregistrera sig från fler utskick.

Jag vill inte delta i projektet. Hur gör jag?

Det sista utskicket görs vecka 44. Därefter är projektet avslutat. Det innebär att inga fler brev kommer att skickas till dig. I och med att projektet är avslutat, är det webbformulär för att avregistrera sig från projektet nu stängt.

Vad innebar avregistreringen?

Vid avregistrering uteslöts de som bor i hushållet ur all databehandling från och med det datum då de avregistrerade sig.

 

Viktbaserad avfallstaxa i Partille

Partille kommun använder en viktbaserad avfallstaxa. Det innebär att ju mindre avfall som slängs i ett hushåll, desto lägre hushållskostnader – och desto större miljönytta för en hållbar framtid i Partille. Ta del av avfallstaxan här.

Sophämtningen i Partille utförs av Renova AB på uppdrag av kommunen. I samband med hämtningen vägs ditt avfallskärl.

Hur märker jag av projektet?

Om ditt hushåll ingår i det urval som ingår projektet, kommer du regelbundet att få ett brev med information om ditt hushålls restavfallsvikt. I brevet jämförs ditt hushålls avfallsvikt dels med genomsnittsvikten för cirka 100 andra hushåll i ditt närområde och dels med genomsnittsvikten för de 20 procent av de 100 hushållen som slängt minst restavfall.

Varför genomförs projektet?

Syftet är att se hur utskicken påverkar avfallsvikterna. Liknande projekt avseende elektricitet och vatten i andra länder har visat sig bidra till att minska miljöbelastningen.

Hur lång tid pågår projektet?

Projektet pågår tillsvidare.

Hur finansieras projektet?

Projektet bekostas med statliga medel. Det finansieras varken med kommunens skattepengar eller via avfallstaxan.

Vad är restavfall?

Restavfall är det som återstår när andra avfallstyper sorterats ut. Till exempel matavfall och förpackningar. Restavfallet tas om hand för förbränning och blir till el och värme.

Går det att få viktinformation även för matavfall?

I nuläget syftar detta projekt specifikt till att reducera mängden restavfall, varför endast denna avfallstyp omfattas av utskicken.

Tittar ni även på vad avfallet innehåller?

Nej. Det är enbart restavfallets vikt som kontrolleras. Inte innehållet.

Får avfallsvikter som redovisas för mitt hushåll några konsekvenser?

Nej. Projektet handlar endast om att tillhandahålla information om ditt hushålls restavfallsvikt och ge dig möjlighet att jämföra vikten med hushåll i ditt närområde.

Varför anges registrerade tömningar trots att mitt kärl varit tomt?

Registrerade tömningar motsvarar  hur många gånger som chauffören besökt din adress och då antingen registrerat att kärlet är tomt eller att tömning av avfall skett.

Varifrån kommer viktuppgifterna?

Sophämtningen i Partille utförs av Renova AB på uppdrag av kommunen. I samband med hämtningen vägs ditt avfallskärl. I projektet används de uppmätta vikterna som underlag för sammanställningen i de utskick du får.

Varför ser utskicken till mig och min granne olika ut?

Inom ramen för projektet utforskar vi olika sätt att presentera jämförelsen på.

Varför omfattas inte flerfamiljshus av projektet?

Flerfamiljshus har gemensamma soprum där alla slänger sitt avfall. Då vi inte kan väga restavfallet för varje enskilt hushåll i ett flerfamiljshus, ingår inte sådana fastigheter i det här projektet.

Mitt hushåll får inte några utskick. Varför?

Projektet har avgränsats så att bara vissa delar av kommunen omfattas. Om du inte har fått något brev genomförs projektet inte i ditt område.

Jag delar avfallskärl med andra hushåll. Hur beräknas vikten då?

Om ett kärl delas av flera villahushåll slås avfallsvikten ut på samtliga medlemmar i hushållen. Därmed gäller informationen för alla hushållen och ni får samma uppgifter i våra utskick.

Jag anser inte att vikterna stämmer. Vad gör jag?

Uppgifterna hämtas ur Renovas databas för avfallsvikter som samlas in i samband med tömning av sopkärl. Om du misstänker att din avfallsvikt inte stämmer – kontakta Partille kommuns kundcenter. E-post: kundcenter@partille.se Telefon: 031-792 10 00.

Minskar verkligen avfallet genom att vi får de här utskicken?

Forskning kring denna typ av informationsutskick visar att de har en motiverande effekt som gör att miljöbelastningen minskar märkbart.

Mitt hushåll är inte jämförbart med mina grannars. Varför jämförs jag ändå med dem?

Avfallsvikten fördelas på samtliga medlemmar i ett hushåll. Andra faktorer har vi ingen möjlighet att ta med i beräkningen, till exempel hur stor andel av tiden som hushållsmedlemmar är hemma. Vi bedömer ändå att jämförbarheten i genomsnitt är god.

Jag har inte ställt ut mitt sopkärl för tömning de sista veckorna. Varför jämförs jag ändå?

Utskicken visar hur många gånger som ditt avfallskärl har tömts. Om ditt sopkärl inte ställts ut inför någon av de två tömningarna under den senaste mätningsperioden, så kommer utskicket visa att ”avfallsvikt saknas” för perioden. Förutsatt att du får ditt sopkärl tömt regelbundet i övrigt, bedömer vi att du kan sätta jämförelsen i perspektiv.

Hur hanteras personuppgifter?

Projektet använder information om hushålls avfallsvikter. Utöver detta behandlas folkbokföringsuppgifter (namn, personnummer och adress). Materialet kontrolleras av ett externt personuppgiftsbiträde och hanteras enbart av projektägarna i syfte att fullfölja detta avgränsade projekt.

Laglig grund för insamling är allmänt intresse. Projektet genomförs i syfte att minska den samlade avfallsmängden – för ökad miljönytta och i förlängningen ett mer hållbart samhälle.

En månad efter det att projektet avslutats gallras alla personuppgifter.

Individer boende i de hushåll som valt att avregistrera sig från projektet, utesluts ur all databehandling från det datum då de avregistrerat sig. De hushåll som avregistrerar sig mindre än en vecka före ett planerat utskickstillfälle kommer dock att hinna få ett brev till.

Läs mer om kommunens hantering av personuppgifter.