Partille Talks är ett berättarprojekt som föddes ur Partille Stories. Skillnaden är att fokus istället ligger på retorik, muntlig framställning och resonemang. Det gör det perfekt för språklärare såväl som NO- och SO-lärare.

Läsår 16/17

Utvecklingen av Partille Talks fortsätter. Nytt för i år är fokus på att genom muntligt berättande stärka den språkliga och sociala utvecklingen hos våra elever med annat modersmål än svenska. Genom berättandet kommunicerar vi och skapar relationer men samtidigt ger berättandet i sig oss förutsättningar att förstå oss själva och andra. Vi använder berättelsen för att reflektera över vardagliga händelser och sammanhang; vi möts i berättandet.

Berättarexpert 

Vår idé är att använda oss av Ola Henricssons (berättarpedagog och doktorand i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet) kompetens inom området och anlita honom för att ha workshops med elevgrupper som modersmålslärarna ansvarar för. Ola har stor erfarenhet inom området och i hans senaste bok Muntligt berättande i flerspråkiga klassrum finns effekter av berättandet beskrivet som stämmer väl överens med det vi vill uppnå med Partille Talks. De flerspråkiga eleverna får då mer tid och struktur för att utveckla sitt berättande och få verktyg för att orientera sig i och förmedla sig i sin vardag, att skapa förutsättningar för integration.

Dokumenteras digitalt

Arbetet dokumenteras med ljud och bild på en webbsida så att alla kan använda sig av arbetet i sitt lärande, och det finns som stöd för nyanlända elever. Vi planerar också en berättarkväll då dessa elever får berätta på sitt eget språk och på svenska, tillsammans med elever som bara talar svenska. Det satsas nu på ett Interkulturellt Centrum i Partille och språkutvecklande arbetssätt är en viktig del för att få kvalitet i lärandet för våra nya elever.