Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling, för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. (Ur 3 kap 3 § Skollagen)

Systematiskt kvalitetsarbete

Syfte

Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra kvalitet och likvärdighet, vad vi gör, varför och vad det leder till. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla verksamheten kan vi skapa och dela kunskap om vad som leder till framgång. Grunden läggs i varje kvalitetsskapande möte som sker i vardagen – det är där kvalitet skapas och utvecklas. I det systematiska kvalitetsarbetet har alla en viktig roll, såväl huvudman som varje enskild medarbetare. Alla som omfattas av det systematiska kvalitetsarbetet måste vara delaktiga. Det innebär att var och en, på alla nivåer, måste ha modet att våga ifrågasätta sitt eget arbete och systematiskt utveckla och förbättra.

Årshjul på två nivåer - enhet och förvaltning

För att skapa struktur, fördjupning och översikt i det systematiska kvalitetsarbetet arbetar vi med två årshjul. Ett på arbetslags/enhetsnivå och ett på förvaltningsnivå. I årshjulen ryms processer och verktyg för att möjliggöra ett systematiskt kvalitetsarbete som gör skillnad - ett ständigt pågående kvalitetsskapande på alla nivåer där varje individ är viktig.

Arbete med resultat

I det systematiska kvalitetsarbetet är verksamheternas resultat en viktig utgångspunkt. Resultaten består av hur väl vi når målen för barns och elevers lärande och utveckling och målen för verksamhetens genomförande. Målen finns i skollagen, i läroplanerna och i andra författningar.

Resultatjämförelse

När vi i Partille jämför oss med andra kommuner i olika frågor, gör vi det oftast med våra närmaste grannar i GR, det vill säga Göteborgsregionen. Jämförelserna kan göras utifrån en rad olika områden och verksamheter, som ekonomi, elevresultat, trivsel, trygghet med mera.

Enkätundersökning i förskola och skola

Varje år genomförs en gemensam elev- och föräldraenkät inom hela Göteborgsregionen. Där jämförs verksamheten inom förskolan och skolan med våra grannkommuner på ett likartat sätt i syfte att förbättra vår kvalitet. Dessa resultat analyseras både centralt och lokalt på varje enhet och är en viktig beståndsdel i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Resultaten finns på Göteborgsregionens webbplats. Här finns resultat för förskoleenkäten och här hittar du resulat för den regiongemensamma elevenkäten.