Bor och studerar du på en annan ort än din hemort? Då kan du få inackorderingstillägg för din faktiska studietid, alltså den tid du studerar och är inackorderad.

Regler gällande gymnasieelever folkbokförda i Partille kommun

Ansökan avser endast utbildningar inom det offentliga skolväsendet. Till studerande utanför det offentliga skolväsendet (folkhögskolor, fristående skolor m.fl.) kan statligt inackorderingstillägg beviljas (CSN).

  • Ansökan måste göras inför varje nytt läsår.  
  • Inackorderingstillägget kan beviljas om du har en restid som uppgår till minst 2 timmar.
  • Inackorderingstillägget är ett bidrag till kostnaden för inackordering och hemresor. En förutsättning för att tillägget skall beviljas är att du faktiskt är inackorderad på skolorten eller dess närhet.
  • Inackorderingstillägget kan sökas fram till och med första kalenderhalvåret du fyller 20 år.
  • Inackorderingstillägg utgår ej till elev som erhåller reseersättning för dagliga resor mellan hem och skola.

Inackorderingstillägg trots att den utbildning som du skall gå finns på din hemort

Om du sökt men inte blivit antagen till motsvarande utbildning på hemorten.
Om dina föräldrar har flyttat till annan ort och du bor kvar för att fullfölja en tidigare påbörjad gymnasial utbildning. Som regel bör dock studierna ha bedrivits minst en termin. 

Inackordering på hemorten 

Inackorderingstillägg kan beviljas för inackordering på hemorten om dina föräldrar vistas utomlands under huvuddelen av året men du bor kvar i Sverige. 

Utbetalning och belopp

  • Inackorderingstillägget utbetalas den 24:e i månaden till det konto du angivit.  
  • Hösttermin (ht) beräknas till 4 mån och vårtermin (vt) till 5 mån. 
  • Bidraget är 1/30 av basbeloppet, för  2016 1477 kr/mån. 
  • Gymnasienämndens beslut GY 87/96-089 

Alla utbetalningar från Partille kommun går via Swedbank. Har du ett konto där får du ditt bidrag automatiskt dit. Har du en annan bank måste du ha en koppling till Swedbank. Har du inte det sen tidigare ska du fylla i blanketten Anmäla konto till Swedbanks kontoregister och lämna den till Swedbank i god tid innan första utbetalningen i september.

Anmälningsskyldighet

Vid avbrutna studier, ej påbörjade studier, flyttning eller annan orsak till att villkoren för inackorderingstillägg ej längre uppfylls återkrävs bidraget från och med aktuell tidpunkt. Elev som erhåller bidrag skall omgående  meddela sådana förändringar till utbildningsförvaltningen. 

Signering

Underskrift innebär försäkran om att lämnade uppgifter är sanningsenliga. Om felaktiga eller vilseledande uppgifter lämnas i ansökan i bedrägligt syfte blir eleven eller om eleven är omyndig, föräldrar eller förmyndare, ersättningsskyldig för utbetalda inackorderingstillägg.