Här hittar du information som vänder sig direkt till dig som elev eller vårdnadshavare.

Betyg

Partille Gymnasium är anslutet till den nationella betygsdatabasen (UHR). Behöver du en kopia på ditt betyg från gymnasiet, kontakta Emma Nilson enligt informationen till höger. 

 

För att vi snabbt skall kunna ta fram ditt betyg måste vi veta vilken utbildning det gäller och vilket år du slutade. Om du e-postar, meddela om du hämtar betyget, eller din adress om du vill ha kopian hemsänd.

 

Endast de två sista åren finns på Porthälla gymnasium/Partille Gymnasium. Tidigare år finns arkiverade i kommunarkivet, Kommunhuset, 031 792 11 86.

- See more at: http://www.partille.se/Gymnasieskolan/informationz/Betyg/#sthash.GGzRQUtY.dpuf

Partille Gymnasium är anslutet till den nationella betygsdatabasen (UHR). Behöver du en kopia på ditt betyg från gymnasiet, kontakta Emma Nilson enligt informationen till höger. 

 

För att vi snabbt skall kunna ta fram ditt betyg måste vi veta vilken utbildning det gäller och vilket år du slutade. Om du e-postar, meddela om du hämtar betyget, eller din adress om du vill ha kopian hemsänd.

 

Endast de två sista åren finns på Porthälla gymnasium/Partille Gymnasium. Tidigare år finns arkiverade i kommunarkivet, Kommunhuset, 031 792 11 86.

- See more at: http://www.partille.se/Gymnasieskolan/informationz/Betyg/#sthash.GGzRQUtY.dpuf

Partille Gymnasium är anslutet till den nationella betygsdatabasen (UHR). Behöver du en kopia på ditt betyg från gymnasiet, kontakta Emma Nilson enligt informationen till höger. 

 

För att vi snabbt skall kunna ta fram ditt betyg måste vi veta vilken utbildning det gäller och vilket år du slutade. Om du e-postar, meddela om du hämtar betyget, eller din adress om du vill ha kopian hemsänd.

 

Endast de två sista åren finns på Porthälla gymnasium/Partille Gymnasium. Tidigare år finns arkiverade i kommunarkivet, Kommunhuset, 031 792 11 86.

- See more at: http://www.partille.se/Gymnasieskolan/informationz/Betyg/#sthash.GGzRQUtY.dpufPartille Gymnasium är anslutet till den nationella betygsdatabasen (UHR). Behöver du en kopia på ditt betyg från gymnasiet, kontakta Emma Nilson enligt informationen till höger.

För att vi snabbt skall kunna ta fram ditt betyg måste vi veta vilken utbildning det gäller och vilket år du slutade. Om du e-postar, meddela om du hämtar betyget, eller din adress om du vill ha kopian hemsänd.

Endast de två sista åren finns på Partille Gymnasium. Tidigare år finns arkiverade i kommunarkivet i kommunhuset. För att komma i kontakt med kommunarkivet, ring kundcenter på telefon 031-792 10 00 så kopplar de dig vidare.

Datorer

När du studerar på Partille Gymnasium kvitterar du ut en dator som du kan använda i ditt skolarbete. Här finns det datoravtal som vårdnadshavare till omyndiga elever respektive myndiga elever behöver läsa igenom och underteckna för att eleverna ska få kvittera ut din lånedator.

Felanmälan av elevdator

Om en dator behöver repareras är det vår målsättning att i första hand få datorn lagad på garantin, i andra hand att det hanteras som ett försäkringsärende. Om ärendet inte täcks av garantin måste vi omregistrera ärendet från garanti till försäkringsärende. Om så sker
kontaktas eleven (om hen är myndig) alternativt vårdnadshavaren på den e-postadress som anges i felanmälan.
 
Självrisken är antingen 500 kronor eller 1000 kronor beroende på typ av dator och årsmodell.

Uppstår det fel eller problem med din dator måste du fylla i en felanmälan.

Drogpolicy

Det viktigt att all personal som i sitt arbete kommer i kontakt med ungdomar, oavsett var man arbetar eller vilken funktion man upprätthåller, har kunskap om hur man skall agera när det uppstår situationer kring påverkade ungdomar eller vid misstankar om missbruk. Vid Partille Gymnasium bedrivs alkohol- och drogförebyggande arbete som riktar sig till elever och lärare, men också till vårdnadshavare/förälder. Fortbildning sker kontinuerligt inom området.

Partille Gymnasium är en drogfri zon. Vi accepterar inte att elever eller personal befattar sig med narkotika, eller vistas i skolans lokaler påverkade av alkohol, narkotika, narkotika-klassade läkemedel, sniffning eller dopingpreparat.

Handlingsplan

Vid misstanke/oro om missbruk hos elev skall följande åtgärder vidtas:

Kontakta elevhälsan och/eller rektor för respektive program.

  • Elevhälsan gör en inventering och tittar på elevens närvarorapporter
  • Skaffa information från elevhandledare och andra personer i elevens närhet
  • Skolkurator, skolsköterska och/eller rektor träffar eleven tillsammans för att göra en bedömning.

Om misstanken kvarstår kontaktas vårdnadshavare/förälder för omyndig elev. Efter samtycke från myndig elev kontaktas förälder. Rektor fattar beslut om drogtestning.

Eleven uppmanas att omgående lämna urinprov på en av skolan vald provtagningsplats. Om eleven förnekar missbruk och vägrar drogtesta sig, kvarstår misstanke om missbruk. Vid positivt provsvar görs en anmälan till Socialtjänsten. En elev som är drogpåverkad får inte vistas i skolan.

Eleven och vårdnadshavare/förälder kallas av rektor till elevvårdskonferens tillsammans med representanter från Elevhälsan för att gemensamt ta fram ett åtgärdsprogram med stöd av AFS 1994:1 relaterat till skolsituationen. Samverkan sker i möjligaste mån med Socialtjänsten.

Elevhälsans personal håller sig fortlöpande informerad om behandlingsresultat via behandlingsenhet eller socialtjänst. Detta görs efter samtycke från vårdnadshavare (när eleven är under 18 år) och elev (när eleven är myndig).

Elevskåpen är skolans egendom. Vid misstanke om bruk/hantering av alkohol eller droger skall rektor beordra att eleven själv öppnar elevskåp. Om eleven vägrar öppnar rektor själv skåpet tillsammans med annan av skolpersonal.

Vid konstaterat missbruk hos elev skall följande åtgärder vidtas:
Om en elev är uppenbart alkohol- eller drogpåverkad under skoltid skall denne efter att skolan kontaktat vårdnadshavare/förälder till omyndig elev avvisas på ett säkert sätt. Efter samtycke från myndig elev kontaktas förälder. Vid behov tillkallas polis. En anmälan görs till Socialtjänsten.

Rektor kallar omgående till elevvårdskonferens, där åtgärdsplan upprättas.

Vid misstanke om langning, innehav eller försäljning av droger/alkohol görs omgående en polisanmälan av rektor. Vårdnadshavare/förälder kontaktas. Anmälan görs till Socialtjänsten.

Elevskåp

Varje elev får låna ett elevskåp i skolan. Detta låses med lås som skolan tillhandahåller. Elevskåpet är skolans egendom och kan öppnas efter beslut av rektor. Godkänt lås kvitteras ut mot en deponeringsavgift.

Frånvaroanmälan

Partille Gymnasium använder systemet Skola24 för frånvaroanmälan. Vårdnadshavare sköter frånvaroanmälan för elever under 18 år.

Logga in i Skola24 (e-tjänst)

Vill du sjukanmäla via telefon? På denna sida hittar du telefonnummer och mer information om detta. Observera att du som har skyddat nummer inte kan göra frånvaroanmälan via telefon, utan gör istället detta till skolans utbildningsadministratör.

Klass- och kurssidor

Klassidorna finns i Google sites. Här hittar du information om just din klass och kurserna du läser. Länkar till sidorna hittar du till höger.

Kurssidorna länkar till respektive kurs i olika nivåer.

Kränkande behandling

Utsätts du för en kränkning av något slag är det viktigt att du så snart som möjligt fyller i blanketten "Kränkande behandling".

Likabehandlingsplan

Vår arbete med likabehandlingsplanen utvärderas kontinuerligt. För att kunna dra slutsatser av årets arbete är det viktigt att alla elever är med och fyller i utvärderingsenkäten.

Modersmål

För att kunna få studera modersmål måste du göra en ansökan. Du ansöker via e-tjänsten Ansökan om modersmålsundervisning. Antagning sker enligt Gymnasieförordningen (2010:2039) 4 kapitlet, $15-21.

Vill du läsa mer om modersmålsundervisning och vad Skolverket har för riktlinjer kan du läsa mer på den här sidan. Du kan också med fördel vända dig till någon av administratörerna eller rektorerna på gymnasiet för att få den hjälp du behöver.

Ordningsregler

  •     Vi möter varandra med respekt
  •     Vi tar ansvar för vårt arbete
  •     Vi ansvarar tillsammans för att skapa en god arbetsmiljö
  •     Vi kommer i tid till våra aktiviteter
  •     Vi följer tobakslagen

Reglerna har tagits fram genom att klasserna föreslagit minst fem ordningsregler var. Förslagen har sammanställts av skolans ledningsgrupp och rektor har beslutat att ovanstående regler ska gälla för elever och personal vid Partille Gymnasium.

Ordningsreglerna gås igenom på klassråd tillsammans med respektive elevhandledare och följs upp på klassråd i anslutning till läsårsslut.

Skolmat

Vår skolmatsal, eller bamba, ligger i huset som kallas Forellen i anslutning till skolan. Här serveras vällagad skolmat varje dag. Ambitionen är att måltiderna som serveras ska komponeras på ett sätt som är bra både för hälsan och miljön.

Vegetarisk kost serveras till alla som vill ha och är ett alternativ till dagens lunch. Vissa dagar serveras ytterligare ett alternativ.

För att ansöka om specialkost, fyll i e-tjänsten Anmälan om specialkost i förskola, skola och gymnasium. Tänk på att det är viktigt att du avbeställer din specialkost om du av någon anledning inte äter i bamba någon dag.

Här hittar du menyn för skolmaten.

Studiebidrag

Elever får studiehjälp till och med vårterminen det år de fyller 20. För att få studiehjälp måste man enligt studiestödslagen studera på heltid. Upprepad ogiltig frånvaro medför att rätten till studiehjälp kan upphöra.

Studieplan

Via systemet Dexter kan du se vilka kurser du läser. Det går att logga in antingen som elev eller som vårdnadshavare. Här loggar du in:

Jag är elev

Jag är vårdnadshavare

Studiestöd 

På Partille Gymnasium kan du få extra hjälp med dina studier. Känner du att du behöver stöd och hjälp med studierna för att nå längre? Oavsett om du om du har det jobbigt i ett ämne eller om du vill jobba mot högre betyg så hjälper vi dig gärna!

Det finns studiehjälp med utbildade lärare på både Kulturum och Teknikcentrum. Vi diskuterar lösningar, förklarar och svarar på frågor som kan dyka upp när du studerar. Här kan du också diskutera med andra studenter som läser ämnen och kurser.  

Kulturum

Måndagar 14:00-16:30 för alla program på Gymnasietorget

Måndagar 15:15-16:45 för naturprogrammet, sal C4 

Tisdagar 14:00-16:00 för alla program på Gymnasietorget

Teknikcentrum

Måndagar 14:30-16:00 för yrkesintroduktion, sal T22

Tisdagar 08:30–10:00 för yrkesprogram, sal T21

Röda Korset håller läxhjälp i biblioteket i Kulturum på måndagar klockan 15-17.

Saknar du något betyg eller har du fått betyget F kan du göra en prövning av hela kursen. En prövning omfattar hela kursen och kan passa för dig som redan har de kunskaper som krävs för betyg. Tänk på att inläsningen inför en prövning är omfattande då innehållet i prövningen motsvarar poängvärdet och samtliga kunskapskrav för den aktuella kursen. Ansökan om prövning ska göras via ansökningsblankett och ska lämnas till administrationen inom utsatt ansökningstid.

Under läsåret har vi tre prövningstillfällen.

Nästa prövningstillfälle är lördagen den 27 april 2019. Sista anmälningsdag är 12 april.

Unikum

Unikum är ett webbaserat verktyg för elever, lärare och vårdnadshavare för att stödja processen kring pedagogisk dokumentation, IUP (individuella utvecklingsplaner) elevdokumentation och omdömen. Verktyget används också vid förberedelser inför utvecklingssamtal och är ett stöd för reflektion kring lärandet kopplat till mål och dokumentation. Varje arbetslag, förskola och skola kan anpassa innehållet med sitt eget material för pedagogisk dokumentation, omdömen, individuella utvecklingsplaner samt läroplaner.