Trygg, rolig och lärorik är ledord för Sävedalens förskoleområde. På Kullegårdens, Soldatängens, Ugglumsledens, Kvarnängens och Vallhamras förskolor innebär det att man utgår från varje barns lust att lära.

Kullegårdens förskola

Kullegårdens förskola ligger på Ugglumsvägen och är en äldre förskola i vacker miljö, med fyra avdelningar som är organiserade i två storarbetslag med åldrarna 1-5 år.

Verksamheten på förskolan

Lokalerna är väl anpassade för barns lek och utveckling. Utemiljön består av flera gårdar av olika karaktär och ger barnen möjlighet till en spännande utevistelse. Nära förskolan finns flera grönområden som används till lek och lärande kring naturvetenskap, matematik och annat som intresserar barnen. På Kullegården arbetar man med barninflytande och likabehandlingsfrågor på ett medvetet och verksamhetsutvecklande sätt.

Soldatängens förskola

Soldatängens förskola ligger intill bostadsområdet Soldatheden. Här finns plats för 120 barn fördelat på sex avdelningar. Hattstugan, Orange, Blåa och Röda har äldre barn och Gröna och Gula har yngre barn. Förskolan ligger i ett naturskönt område med skogen inpå knuten, där gården slutar tar skogen vid. På förskolan finns möjlighet för vårdnadshavare att utöva delaktighet och inflytande genom ett brukarråd. Förskolan har egen kokerska som lagar maten i eget kök.

Verksamheten på förskolan

Vilja - våga - växa är ledord för förskoleverksamheten. På Soldatängens förskola innebär det att man utgår från varje barns lust att lära.

Ugglumsledens förskola

Ugglumsledens förskola ligger intill Vallhamra IP med närhet till naturen. Här finns plats för cirka 76 barn fördelat på fyra avdelningar. Vatten och Eld har yngre barn och Jord och Luft har äldre barn. På förskolan finns möjlighet för vårdnadshavare att utöva delaktighet och inflytande genom ett brukarråd. Förskolan har egen kokerska som lagar maten i eget kök.

Verksamheten på förskolan

Avdelningarna är uppkallade efter elementen jord, eld, luft och vatten. "Jag kan, jag vill, jag vågar och jag får" är ledord för förskolans verksamhet.

Kvarnängens förskola

Kvarnängens förskola är en förskola med spännande och kreativa miljöer. Den består av sex avdelningar där barnen är uppdelade efter ålder.

Verksamheten på förskolan

Förskolan är byggd med två öppna torg i mitten, som skapar gemensamma mötesplatser för barn och pedagoger, där de kan träffas och lära med varandra. Personalen strävar efter ett varierat och lustfyllt arbetssätt där barnen ges möjlighet att lära och uppleva med alla sina sinnen - genom lek, musik, rörelse och skapande. Förskolans läge med flera grönområden i närheten ger möjlighet till en varierande och utvecklande utevistelse.

Vallhamra förskola

Vallhamra förskola består av tre avdelningar: Pärlan 3-5 år, Grodorna 1-5 år och Ängsbacken 1-5 år.

Verksamheten på förskolan 

Förskolans läge med flera grönområden i närheten ger möjlighet till lek och lärande kring naturvetenskap, matematik och annat som intresserar barnen. Barnet är alltid i centrum och man strävar efter en trygg, rolig och lärorik förskola. På förskolan är leken central för barns lärande. Språket är grundläggande för barns utveckling och man lägger stor vikt vid att alla barn får verktyg för att kommunicera och samtala. Barnens intressen och behov är en utgångspunkt för detta. 

Gemensamt fokus för de fem förskolorna i området

Våra pedagogiska hörnstenar är leken, skapandet, språket och naturen. Lek är lärande och barnen lär sig umgås och att utforska världen när de leker. Språket är barnens verktyg för intellektuell utveckling och den språkliga träningen har stor plats i vår verksamhet. Barnens hälsa är också viktig. Vi erbjuder en sund kost och rika möjligheter till rörelse och utomhusvistelse. Det vackra läget nära skog och natur gör att skogsutflykterna blir många och spännande. Alla barn ska när de lämnar sin förskoletid hos oss minnas tiden som trygg, rolig och lärorik.

Harmonisering

Hur sker övergången från förskola till skola?

Harmoniseringen syftar till att  skapa en, ur barnperspektiv, naturlig övergång  mellan förskola och förskoleklass/grundskola, som tar hänsyn till pedagogisk dokumentation i förskolan.

Mål

Alla barn skall få en kvalitetssäker och likvärdig övergång från förskola till grundskola, där varje barns behov tillgodoses. Grundprincipen skall vara att förskoleklassen tar vid där förskolan slutade.

Metod - arbetsgång

Under våren kommer föräldrar till sexåringar att kallas till ett föräldramöte på den nya skolan. Då kommer också pedagoger från förskoleklassen att besöka blivande förskolebarn i deras verksamhet på förskolan. Strax innan sommarlovet besöker sexåringarna förskoleklassen under dagtid tillsammans med en pedagog från förskolan.