I natursköna Öjersjö finns fyra kommunala förskolor: Hallen, Norra Hultet, Gökegård och Tallmossen. Här har man synsättet att alla barn är rika på kunskap och förmågor och det finns lärmiljöer både inne och ute som utmanar till lek- och lustfyllt lärande.

Norra Hultets förskola

När du kommer in på Norra Hultets förskola så möts du av en stor Piazza med högt i tak som vi kallar ”hjärtat”. I hjärtat möts alla barn och pedagoger i gemensamma aktiviteter, där äter man också alla måltider. Både på första våningen och på övervåningen finns det tre hemvister.

Verksamheten på förskolan

På Norra Hultets förskola uppmuntrar man till ett varierat och lustfyllt arbetssätt där barnen ges möjlighet att lära och uppleva med alla sinnen, genom lek, musik, rörelse, skapande och utomhusaktiviteter. Barnen ska komma till en trygg, rolig och lärorik miljö när de kommer till förskolan samt bli uppmärksammade och bekräftade på ett positivt sätt. Förskolan utgår från det kompetenta barnet, lusten samt den egna viljan, som är den starkaste drivkraften för lärande. Man tillvaratar allas olikheter och ser det som en tillgång i den dagliga verksamheten.

Hallens förskola

Hallens förskola ligger med skog och sjöar alldeles in på knuten. På förskolan går barn i åldrarna 1-5 år. Här finns plats för cirka 100 barn.

Verksamheten på förskolan

Fyra avdelningar är placerade runt en så kallad piazza, ett stort rum med öppna ytor och högt i tak, som är en självklar samlingspunkt för barnen, där de också äter samtliga måltider. På Hallens förskola arbetar vi tillsammans och har målsättningen att alla barn är trygga med alla pedagoger. I anslutning till piazzan tillagas även all mat i förskolans egna kök och barnen får vara delaktiga i kökets matlagning som en naturlig del i lärandet. Förskolan har en stor gård med många olika utomhusaktiviteter för barnen. Skogen är också en nära granne dit de gärna går för att leka, lära och utforska.  "På Hallens förskola ser vi barnen som unika och kompetenta medmänniskor."

Gökegårds förskola

Gökegårds förskola ligger i direkt anslutning till Öjersjö Storegårds skola med en närhet till ett fantastiskt naturområde som man betraktar som lärmiljö tillsammans med gård och innemiljö.

Verksamheten på förskolan

På Gökegårds förskola arbetar man tillsammans och har målsättningen att alla barn är trygga med varandra och med alla pedagoger. På Honungsträdet går de yngre barnen som är mellan 1-3 år och de äldre 3-5 år har sin hemvist på Sjumilaskogen. Under delar av dagen delas barnen på hemvisterna in i mindre sammanhang där vi arbetar med undervisning utifrån barnens behov och utvecklingsnivå. Då är vi inne i vår förskola, ute på vår fina gård eller i vår skog som ligger i nära anslutning till Gökegårds förskola.

Tallmossens förskola

Tallmossens förskola ligger centralt i Öjersjö, granne med bostadsområde, skola, brandstation och fotbollsplan. Förskolan har en närhet till ett fantastiskt naturområde som man betraktar som lärmiljö tillsammans med gård och innemiljö.

Verksamheten på förskolan

På Tallmossens förskola arbetar man tillsammans och har målsättningen att alla barn är trygga med varandra och med alla pedagoger. Vi arbetar på förskolan med goda möten inne och ute genom glädje och goda relationer. Förskolan består av sex hemvister. Varje hemvist har en lärmiljö som är anpassad utifrån barnens behov och utvecklingsnivå. I vår gemensamma inomhusmiljö Gläntan leker vi och äter tillsammans. I anslutning till Gläntan ligger även förskolans eget kök där matlagningen och matsituationen blir en naturlig del i barnens lärande. I nära anslutning till vår förskola och fina gård ligger även skogen som på så sätt blir en naturlig del av vår lärmiljö.

Gemensamt fokus för de fyra förskolorna i området

I Öjersjö har vi ett 1-16 års perspektiv som ligger till grund för en röd tråd mellan förskola och skola. Hos oss ska alla barn känna glädje, trygghet och gemenskap. Stor vikt läggs vid att alla barn skall känna sig delaktiga, betydelsefulla och respekterade och man strävar efter att varje barn skall utveckla tilltro till sin egen förmåga, sociala kompetens och framtidstro. Hos oss får barnet tillsammans med kamraterna och pedagogerna möjlighet att upptäcka och lära utefter sina förutsättningar. Vi är alla förtrogna med vad innebär att arbeta utefter synsättet att kunskap är något som skapas gemensamt med andra och att vi är medkonstruktörer av kunskap. Tillsammans med barnen skapar vi en inspirerande, utmanande och utvecklande miljö där vi medvetet möter det kompetenta barnets nyfikenhet med nyfikenhet.

Harmonisering

Hur sker övergången från förskola till skola?

Harmoniseringen syftar till att  skapa en, ur barnperspektiv, naturlig övergång  mellan förskola och förskoleklass/grundskola, som tar hänsyn till pedagogisk dokumentation i förskolan.

Mål

Alla barn skall få en kvalitetssäker och likvärdig övergång från förskola till grundskola, där varje barns behov tillgodoses. Grundprincipen skall vara att förskoleklassen tar vid där förskolan slutade.

Metod - arbetsgång

Under våren kommer föräldrar till sexåringar att kallas till ett föräldramöte på den nya skolan. Då kommer också pedagoger från förskoleklassen att besöka blivande förskolebarn i deras verksamhet på förskolan. Strax innan sommarlovet besöker sexåringarna förskoleklassen under dagtid tillsammans med en pedagog från förskolan.