I området finns fyra kommunala förskolor i varierande storlek. Här ser man förskolan som en mötesplats för gemensamt lärande samt som en demokratisk mötesplats där man värnar om värden som olikhet, lyssnande och delaktighet.

Lexby förskola

Lexby förskola är ett hus på ett och ett halvt plan som ligger i ett radhusområde med närhet till både skog, hästhagar och kultur i centrum. Förskolan har tre avdelningar. De yngsta barnen går på Saltkråkan, därefter vandrar de vidare till Bullerbyn och de största barnen går på Mattisborgen.

Mellby förskola

Mellby förskola består av tre avdelningar: Junibacken, Solsidan och Vinbärsgården. Avdelningarna har varsin gård med små och stora utmaningar för alla åldrar. Det finns en gemensam lekhall på huset där barnen kan umgås med varandra på ett aktivt sätt. Man har en kokerska som ser till att alla barn blir serverade god och näringsrik mat varje dag.

Verksamheten på förskolan 

För att barnen ska kunna lära känna varandra mellan avdelningarna så har man olika tvärgrupper, till exempel gympa- eller natur/språk-grupp. Pedagogerna anpassar verksamheten utifrån varje barngrupp. Det är viktigt att barnen trivs och har roligt på förskolan. Barnen erbjuds en lustfylld och lärorik miljö som stimulerar deras utveckling. Förskolan lägger stor vikt vid att barnen ska utveckla sin identitet och känna trygghet i den. Leken får ta plats i barnens vardag då den är nyckeln till allt lärande och leder till en allsidig utveckling.

Lillegårds förskola

Lillegårds förskola är indelad i 3 avdelningar: Pärlan, Kotten och Stjärnan. När man är liten och börjar på förskolan så skolas man in på avdelningen Pärlan. Sedan går man vidare upp till Kotten, för 2-4 åringar. Man avslutar sin vandring på förskolan på vår avdelning Stjärnan som 4-6 åring. Förskolan är belägen i skolans lokaler, vilket skapar en närhet och en ökad samhörighet med skolan.

Verksamheten på förskolan

På Lillegårds förskola arbetar man med inspiration från Reggio Emilia-filosofin. Det innebär bland annat att den pedagogiska miljön är en viktig del i vårt arbete, tillsammans med tron på det kompetenta barnet som ska ges möjlighet till många olika uttryckssätt. På förskolan arbetar man åldersindelat vilket gör att pedagogerna kan möta varje barn utifrån deras förutsättningar. Avdelningarna är anpassade efter den åldersgrupp som finns där och förändras utifrån barnens intresse.

Besebäckens förskola

Besebäckens förskola är en mindre förskola med två avdelningar, en yngrebarnsavdelning med barn mellan 1-3 år och en äldrebarnsavdelning med barn mellan 3-6 år. Förskolan ligger i en stor sekelskiftsvilla. Både utomhus- och inomhusmiljön är unika. Huset karaktäriseras bland annat av ett stort runt torn på dess framsida och att gården runt huset är som en trädgård. Inomhusmiljön är trevlig med många och stora rum och med en äldre villas charm. Lokalerna är ljusa och luftiga och ger både barn och vuxna utrymme, som behövs för dagens alla aktiviteter.

Harmonisering

Hur sker övergången från förskola till skola?

Harmoniseringen syftar till att  skapa en, ur barnperspektiv, naturlig övergång  mellan förskola och förskoleklass/grundskola, som tar hänsyn till pedagogisk dokumentation i förskolan.

Mål

Alla barn skall få en kvalitetssäker och likvärdig övergång från förskola till grundskola, där varje barns behov tillgodoses. Grundprincipen skall vara att förskoleklassen tar vid där förskolan slutade.

Metod - arbetsgång

Under våren kommer föräldrar till sexåringar att kallas till ett föräldramöte på den nya skolan. Då kommer också pedagoger från förskoleklassen att besöka blivande förskolebarn i deras verksamhet på förskolan. Strax innan sommarlovet besöker sexåringarna förskoleklassen under dagtid tillsammans med en pedagog från förskolan.