I Skulltorps område finns fyra kommunala förskolor med barn i åldrarna 1-5 år. Här pågår ett ständigt kvalitetsarbete och verksamheten genomsyras av kreativitet, trygghet, livsglädje och omtanke.

Annebergs förskola

Annebergs förskola ligger i centrala Partille med fin natur runt hörnet. På förskolan finns fem avdelningar, Juvelen, Pärlan, Diamanten, Kristallen och Rubinen. På avdelningarna går barn i åldrarna 1-5 år. På hela förskolan går cirka 90 barn. Förskolan har en stor gård som inbjuder till lek och används mycket flitigt.

Verksamheten på förskolan

Detta är en förskola som tydligt sätter barnens intressen i fokus och utifrån detta erbjuder en god pedagogisk verksamhet. Man vistas utomhus minst en gång om dagen, både på förskolans gård och ibland i närliggande område. Förskolans verksamhet har en balans mellan aktivitet och vila och man arbetar aktivt med att anpassa barnens lärmiljöer.

Norrgårdens förskola

Norrgårdens förskola ligger på Skulltorps skola. Förskolans egen gård ligger alltså nära skolgården, så barnen kan lätt träffa och lära känna de blivande skolkamraterna. Det finns två avdelningar, Mysingen och Måseskär. På båda avdelningarna går barn i åldrarna 1-5 år.

Verksamheten på förskolan

Stort fokus läggs på att barn lär genom lek och därför ges leken stort utrymme. Sång, rytmik och rörelse ingår också i den dagliga verksamheten. Vi är ute varje dag i alla väder och går regelbundet till skogen. Pedagoger och barn tycker det är roligt, bra för fantasin, motoriken och hälsan att vara ute och leka och att röra på sig, därför är de ute varje dag i alla väder och går ofta till skogen. De har även tillgång till idrottshallen på skolan 1 gång i veckan för de äldsta barnen.

Oluff Nilssons vägs förskola

Oluff Nilssons vägs förskola välkomnar barn i åldrarna 1-5 år till de fem lärgrupperna Bamse, Kotte, Nyckelpigan, Snigeln och Myran. Det är en förskola i centrala Partille med bibliotek, lekplatser och skog runt knuten som används flitigt av förskolans barn flera gånger i veckan.

Verksamheten på förskolan

Oluff Nilssons vägs förskola har en väl utvecklad pedagogisk verksamhet där man strävar efter att ge barnen möjlighet att utveckla sitt lärande genom lek. Den engagerande pedagogen ser och bekräftar det enskilda barnet i dess utveckling. Ledordet är ”Barn kan” och för att möjliggöra detta arbetar man i mindre grupper under dagen.

Förskolans verksamhet har en balans mellan aktivitet och vila. Barn har rätt till återhämtning. Vi arbetar kontinuerligt med att förändra våra lärmiljöer utifrån barnens intressen.

Gemensamt fokus för de tre förskolorna i området

Det är viktigt för oss att förskolan är trygg för alla barn och därför har vi ett stort fokus på arbetet kring alla barns lika värde, där vi kontinuerligt lyssnar in barns och vårdnadshavares åsikter. Vi arbetar med ett interkulturellt förhållningssätt och ser det som en styrka och en förmån att lära av varandras olika kulturer och erfarenheter. Vi vill att våra barn, när de börjar i förskoleklass har med sig en stor tilltro till sin egen förmåga. Vi har ambitionen att alltid möta barn och vårdnadshavare med ett positivt och lösningsfokuserat förhållningssätt samt flexibilitet.

Kronvägens förskola

Kronvägens förskola består av fem avdelningar fördelat på två våningar. På varje våning finns även ett större samlingsrum; Kronan. Där möjliggörs samarbete, gemenskap och lärande över avdelningarna. Till detta så finns det en fantastisk terrass med utsikt över Säveån som används för odling och som uterum för lärande. Förskolan ligger beläget med fantastiska möjligheter att nyttja andra närliggande verksamheter i Partille så som bibliotek, kulturskola eller den nya stadsparken.

Verksamheten på förskolan

Vi strävar efter att förskolan ska vara en plats som uppmuntrar till ett varierat och lustfyllt arbetssätt där barnen ges möjlighet att lära och uppleva med alla sinnen, genom lek, musik, rörelse, skapande och utomhusaktiviteter. Vi vill att barnens ska komma till en trygg, rolig och lärorik miljö när de kommer till oss samt bli uppmärksammade och bekräftade på ett positivt sätt. 

Harmonisering

Hur sker övergången från förskola till skola?

Harmoniseringen syftar till att  skapa en, ur barnperspektiv, naturlig övergång  mellan förskola och förskoleklass/grundskola, som tar hänsyn till pedagogisk dokumentation i förskolan.

Mål

Alla barn skall få en kvalitetssäker och likvärdig övergång från förskola till grundskola, där varje barns behov tillgodoses. Grundprincipen skall vara att förskoleklassen tar vid där förskolan slutade.

Metod - arbetsgång

Under våren kommer föräldrar till sexåringar att kallas till ett föräldramöte på den nya skolan. Då kommer också pedagoger från förskoleklassen att besöka blivande förskolebarn i deras verksamhet på förskolan. Strax innan sommarlovet besöker sexåringarna förskoleklassen under dagtid tillsammans med en pedagog från förskolan.