I Björndammen finns tre kommunala förskolor. Utemiljön och naturen är en naturlig och ofta använd lärmiljö i Björndammens förskolor.

Ensittarevägens förskola

Ensittarevägens förskola består av fem avdelningar; Gullvivan, Blåklockan, Solrosen, Blåklinten och Violen. På Blåklinten och Solrosen finns de yngsta barnen. Därefter får de gå vidare till Blåklockan, Gullvivan eller Violen och avsluta sin förskoletid. Förskolan finns i ett tvåvånings suterränghus med fin utemiljö och närhet till skog och natur. Varje dag serveras hemlagad mat från eget kök.

Verksamheten på förskolan

På förskolan strävar man efter att uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andras situation. Verksamheten präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling, samt syftar till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas.

Stora Terrassens förskola

Stora Terrassens förskola ligger längst upp i Björndamsterrassen precis invid skogsbrynet. På förskolan finns två avdelningar: Sörgården och Norrgården. På Norrgården är barnen mellan 1-3 år och på Sörgården är barnen 2-5 år.

Verksamheten på förskolan

Stora Terrassens förskolas vision är ”På vår förskola ska alla barn känna sig trygga, värdefulla och uppmärksammade”. Engagerade pedagoger finns till hands och ger inspiration och handleder barnen i deras lärande, och fungerar som en hjälp för ökat självförtroende och självkännedom.

Björndammens förskola

På Björndammens förskola erbjuds barnen rika tillfällen till lek och samspel. De yngsta barnen börjar sin förskoletid på avdelning Dammen för att sedan gå vidare till Ängen. Förskoletiden avslutas på avdelning Skogen. Förskolan ligger i direkt anslutning till Björndammens skola, skolan utgör därför en naturlig del i barnens närmiljö.

Verksamheten på förskolan

På förskolan strävar man efter att ge barnen roliga och utvecklande upplevelser genom de pedagogiska lärmiljöerna och val av aktiviteter. Pedagogerna arbetar medvetet med att göra barnen delaktiga och ge dem inflytande över sin vardag. Man utnyttjar också närheten till skogen för att barnen skall få möjlighet att tillägna sig nya kunskaper inom till exempel naturvetenskap och teknik. Det är också en miljö där barnen utvecklar sitt sociala samspel och sin gemenskap.

Harmonisering

Hur sker övergången från förskola till skola?

Harmoniseringen syftar till att  skapa en, ur barnperspektiv, naturlig övergång  mellan förskola och förskoleklass/grundskola, som tar hänsyn till pedagogisk dokumentation i förskolan.

Mål

Alla barn skall få en kvalitetssäker och likvärdig övergång från förskola till grundskola, där varje barns behov tillgodoses. Grundprincipen skall vara att förskoleklassen tar vid där förskolan slutade.

Metod - arbetsgång

Under våren kommer föräldrar till sexåringar att kallas till ett föräldramöte på den nya skolan. Då kommer också pedagoger från förskoleklassen att besöka blivande förskolebarn i deras verksamhet på förskolan. Strax innan sommarlovet besöker sexåringarna förskoleklassen under dagtid tillsammans med en pedagog från förskolan.

Vision