Hygienrutiner för kommunal vård- och omsorg i Partille följer de Vårdhygieniska rutinerna inom kommunal vård och omsorg i Göteborg och Södra Bohuslän.

All kommunal vård och omsorg ska bedrivas med god hygienisk standard för att förebygga vårdrelaterade infektioner och förebygga smittspridning både bland vårdtagare och personal.

Smitta och smittvägar

Smitta kan överföras på olika sätt. I vårdarbete är kontaktsmitta via personalens händer den vanligaste smittvägen. Störst mängd smittämne finns i kroppsvätskor och utsöndringar. Hur stor risken för smittspridning är beror på

 • Smittämnet
 • Smittdosen
 • Smittvägar
 • Individens mottaglighet
 • Personalens följsamhet till basala hygienrutiner        

Basala hygienrutiner för vård- och omsorgspersonal

Den mest betydelsefulla smittvägen är kontaktsmitta, via personalens händer. Basala hygienrutiner SOSFS 2015:10 är den viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vårdarbetet. Basala hygienrutiner ska alltid tillämpas av all personal oavsett yrkeskategori och konsekvent oavsett om det finns en känd smitta eller inte. All personal har ett ansvar att känna till och följa basala hygienrutiner.

I basala hygienrutiner ingår:

 • Handhygien/handdesinfektion
 • Handtvätt
 • Plastförkläde
 • Hanskar
 • Hår/huvudduk
 • Piercing/tatuering
 • Arbetsklädsel
 • Skoskydd

Personligt hygienansvar

Goda hygienrutiner är den viktigaster åtgärden för att förebygga smittspridning. Den viktigaste åtgärden för att förhindra smittspridning är att konsekvent följa de basala hygienrutinerna. Personal kan överföra smitta via händer och kläder. Vårdrelaterade infektioner kan innebära ett stort lidande för den som drabbas och antibiotikaresistenta bakterier utgör ett stort hot.

För att upprätthålla en god hygienisk standard ska goda hygienrutiner tillämpas av all personal inom vård- och omsorg. Goda hygienrutiner innefattar dels grundläggande basala hygienrutiner men även ett personligt ansvar som arbetstagare.

Hygienombud

Samtliga enheter ska ha ett hygienombud. Hygienombudens uppgift är att vara den egna arbetsplatsens kontaktperson i vårdhygieniska frågor. Uppdraget som hygienombud är en viktig roll i förvaltningen. Hygienombud ska hålla sig uppdaterad om gällande regelverk och tillsammans med enheschef hålla ämnet aktuellt, väcka intresse, entusiasmera och utgöra ett stöd med hygienfrågorna.

Har du frågor?

Om du har frågor om hygien kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, som du når via kundcenter eller internkatalogen.
 

Hygien och magsjuka

Magsjuka – gastroenterit

När någon i personalen och eller patienter får plötslig diarré eller kräkning bör vinterkräksjuka misstänkas. Det gäller även om det utbryter på natten. Betrakta situationen som allvarlig och vidta åtgärder även om endast en person har insjuknat. Kontakt med ansvarig sjuksköterska ska alltid göras. Sjukdomen är mycket smittsam och kräver snabba åtgärder för att inte spridas. I alla vårdsituationer ska basala hygienrutiner tillämpas oavsett diagnos. Detta gäller all personal. Ha alltid en öppen dialog vid kontakt med andra vårdgivare och berätta om det finns smitta eller risk för.

Vinterkräksjuka

Vinterkräksjukan är väldigt smittsam. En enda person kan smitta ner en hel arbetsplats eller förskola. Vinterkräksjukan sprids på följande sätt:

 • genom direkt eller indirekt kontakt med smittade personer
 • via mat som hanterats av en person som är eller håller på att bli sjuk
 • genom dricksvatten eller mat som sköljts i förorenat vatten och sedan inte kokats, till exempel djupfrysta bär och grönsaker. Calicivirus förstörs vid temperaturer över 70°C, däremot inte vid frysning
 • genom vissa skaldjur som förvarats i vatten, till exempel ostron.

Calicivirus sprids oftast från människa till människa via smittad, kall mat. Smittan kan även spridas via direktkontakt eller via dryck. Till exempel om någon som är smittad hanterar drycken. Om man kräks häftigt kan smittan spridas genom luften i form av små droppar. Calicivirus drabbar alla åldersgrupper, men framför allt äldre barn och vuxna. Barn drabbas mest av kräkningar och vuxna av diarré. För att förebygga smitta är det viktigt med god hygien. Framför allt att tvätta händerna ofta och noga när man varit på toaletten.

 

Rutiner vid magsjuka

 • Läs och arbeta enligt Vårdhygieniska rutiner inom kommunal vård och omsorg i Göteborg och södra Bohuslän. Du hittar information under rubriken läs mer. Tänk på att beställa hem följande så att det finns på enheten:
 • handskar i storlekarna S, M och L
 • engångsförkläde (för vissa situationer kan man behöva ärmskydd eller långärmat förkläde)
 • munskydd som kan användas tillsammans med visir om det finns risk för stänk
 • punktdesinfektionsmedel
 • handsprit 70 %

Checklista

Använd och fyll i Åtgärdslista vid vinterkräksjuka, SÄBO och korttidsenhet alternativt hemsjukvård och hemtjänst.